WhatsApp İletişim

logo
 

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

            MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

            MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

            MADDE 3(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tanımların yanında;

         a) Atom saati: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan saati,

         b) e-anahtar: Şifreleme ve/veya şifre açma verisini,

         c) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalanmış teklifi,

         ç) EKİB: 4734 sayılı Kanunun 53 ve Ek 1 inci maddesi uyarınca ihalelere ilişkin ilanların yayımlandığı Kurum tarafından çıkarılan Elektronik Kamu İhale Bültenini,

         d) ESHS: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan ve 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısını,

         e) İKN: EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihaleye verilen ihale kayıt numarasını,

         f) Kullanıcı: Platform sorumlusu ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

         g) Platform Sorumlusu: İdareler ve ihalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler adına kullanıcı oluşturma, silme, yetki verme işlemlerini ve EKAP’la ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilecek kullanıcıyı,

         ğ) Uygulama Yönetmeliği: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete ’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini,

         h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, ESHS tarafından e-imzayla doğrulanan kaydı,

         ı) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan günleri,

         ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar ile Bildirim ve Tebligatlar

İhalelerde uyulması zorunlu hususlar

            MADDE 4(1) İhale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilir:

         a) İhtiyaç raporunun hazırlanması.

         b) İhale kaydının yapılması ve İKN alınması.

         c) İhtiyaç raporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi.

         ç) Teknik şartnamenin yüklenmesi.

         d) Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması.

         e) Doküman indirenlerin kaydı.

         f) İlan işlemlerinin yapılması.

         g) Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması.

         ğ) İhale komisyonu oluşturma işlemleri.

         h) Başvuru ve tekliflerin kaydı.

         ı) Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı.

         i) Teyit işlemleri.

         j) Sonuç bildirim işlemleri.

         k) İhale iptal işleminin kaydı.

         l) İdareye verilen şikayet dilekçesinin kaydı.

         (2) İhalelerde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

         (3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kaydolmak zorundadır. EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden idareler ve EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur.

         (4) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Doküman indirme ve teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikâyet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurum yetkilidir.

         (5) EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemler EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde, bu kayıtlar esas alınır. e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

         (6) İdareler, EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile Kurum arasındaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belge alışverişinin güvenliği, gizliliği ve kişisel verilerin korunması Kurum tarafından sağlanır. İhale sürecinde idareler tarafından aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz. İdareler ve EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında EKAP’ta kullanılmak üzere oluşturacakları bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.

         (7) Aday ve isteklilere ait, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP’a aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz. (

  (8) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.

  (9) Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale sürecinde yüklenicilerin ise sözleşme sürecinde (kesin kabul dahil) yapacakları tüm işlemlere ve bu işlemleri yapmak üzere EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temin veya teyit edilebilen bilgi ve/veya belgeler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilecek olup, ilgililer bu bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir şekilde güncel olmasını sağlamakla sorumludur.

Bildirim ve tebligat esasları

            MADDE 5−  Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yüklenicilere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.) ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından  ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

         (3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yükleniciler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda,  EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İdareler ve İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı

İdarelerin EKAP’a kaydı

            MADDE 6(1) İdarelerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile idare arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde idare adına EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu idare tarafından belirlenir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden idarenin diğer kullanıcılarını belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

         (2) İdarenin adı, kurumsal kodu ve bütçe yapısına ilişkin bilgiler dışında protokolde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, bu değişiklikler EKAP üzerinden idare kaydı güncellenmek suretiyle Kuruma bildirilir. EKAP üzerinden güncellenemeyen bilgilere ilişkin değişiklik talepleri idare tarafından Kuruma yazı ile iletilir.

Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı

 

            MADDE 7 (1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

         (2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

         a) Gerçek kişi olması halinde;

         1) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

         2) Noter onaylı imza beyannamesi,

         3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi,

         4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

         b) Tüzel kişi olması halinde;

         1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

         2) Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile protokolü imzalayan temsilcinin noter onaylı imza beyannamesi,

         3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

         4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

         (3) Vergi kimlik numarası dışında protokolde yer alan bilgilerdeki değişiklikler EKAP üzerinden güncelleme yapılmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde değişiklik olması halinde, yeni belgeler meydana gelen değişikliği takip eden on beş gün içerisinde Kuruma sunulur.

         (4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

         (6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet gibi süreçlerde sunulması gereken bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Hazırlık İşlemleri

Yaklaşık maliyet

            MADDE 8 (1) EKAP üzerinden yapılan ihalelerde idarece hazırlanan yaklaşık maliyet EKAP’a kaydedilir ve yaklaşık maliyetin açıklanması aşamasına kadar şifreli olarak tutulur.

İhtiyaç raporu

            MADDE 9 (1) İdare tarafından, ihale sürecindeki diğer işlemler gerçekleştirilmeden önce ihale konusu mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin niteliğinin, türünün ve miktarının, ihalede kısmi teklife izin verilmesi halinde kısımlarının, gerekli hallerde iş kalemlerinin tanımlandığı ihtiyaç raporu EKAP üzerinden hazırlanır.

İhale kaydı ve İKN alınması

            MADDE 10 (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce EKAP üzerinden idare tarafından ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye İKN verilir ve bu aşamadan sonra EKAP üzerinden yapılacak ihale ile ilgili bütün işlemlerde bu numara kullanılır.

            (2) Ön ilan yapılan ihalelerde ihale kaydı ön ilan hazırlanmadan önce yapılır.

Doküman hazırlanması

            MADDE 11 (1) İdare tarafından, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP üzerinden hazırlanır ve kayıt altına alınır.

            (2) Yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de doküman hazırlanabilir. Bu durumda, sadece Türkçe doküman EKAP üzerinden hazırlanır. Yabancı dilde hazırlanan doküman ise idare tarafından EKAP’a yüklenir.

İdari şartname, ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısı

            MADDE 12 (1) İdare tarafından idari şartname ve/veya ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı, alımın türü ve uygulanacak ihale usulüne göre ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip idari şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve tip sözleşme tasarısı esas alınarak EKAP üzerinden hazırlanır. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımı ihalelerinde Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” esas alınır.

         (2) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir. Uygun görüş alınan mutat sözleşme örneği Kurum tarafından kabul edilen elektronik formata uygun olarak EKAP’a yüklenir ve ihale dokümanı içerisinde yer alır.

         (3) İdare tarafından çerçeve anlaşma ihalesi yapılması durumunda, çerçeve anlaşma tasarısı, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan tip çerçeve anlaşma esas alınarak, EKAP üzerinden hazırlanır.

         (4) Çerçeve anlaşma ihalesi yapılması durumunda, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözleşme, EKAP üzerinden hazırlanır.

         (5) Çerçeve anlaşmanın yapılmasından sonra, ilgili çerçeve anlaşma kapsamında alım yapacak olan idare tarafından münferit sözleşme tasarısı, ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan ihale türüne uygun tip münferit sözleşme esas alınarak, EKAP üzerinden hazırlanır ve teklif vermeye davet edilen çerçeve anlaşmaya taraf isteklilere teklif vermeye davet yazısı ekinde gönderilir veya bu istekliler tarafından e-imza kullanılarak EKAP üzerinden indirilir.

Teknik şartnameler

            MADDE 13 (1) Teknik şartnameler, Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen esaslara göre idareler tarafından hazırlanarak Kurumun belirlediği elektronik formatta EKAP’a yüklenir.

         (2) İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

            MADDE 14 (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

         (2) İhale yetkilisi tarafından yedekleriyle birlikte görevlendirilen ihale komisyonu başkan ve üyeleri, görevlendirildikleri ihaleyle sınırlı olarak birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde idare tarafından EKAP’ta tanımlanır. Her bir ihale komisyonu üyesine EKAP üzerinden görevli oldukları ihaleyle ilgili bilgilere ve ihale ve/veya ön yeterlik dokümanına erişim yetkisi verilir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İlanlar ile Dokümana İlişkin Hususlar

İlanlar

            MADDE 15(1) İhale ve ön yeterlik ilanı, iptal ilanı, düzeltme ilanı, sonuç ilanı Kanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre EKAP üzerinden hazırlanır.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi [1]

MADDE 16 –

         (1) Adına ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

         (2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imzaveya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza  veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisini kullanarak indirmesi yeterlidir. 

         (3) Dokümanın görülmesi ve indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.

Dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması

            MADDE 17 (1)) İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması halinde, düzenlenen zeyilname EKAP’a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.

         (2) Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini geri almak isteyen istekliler, EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-teklifi silmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirirler.

         (3) Kanunun 29 uncu maddesine göre açıklama yapılması halinde; yapılan açıklamalar EKAP’a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi

            MADDE 18 (1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelikteki hükümlere göre başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler EKAP’a kaydedilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde

e-tekliflerin Hazırlanması, Sunulması, Açılması ve Değerlendirilmesi

e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması

            MADDE 19 (1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır.

         (2) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.         

         (3) e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

         (4) İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

         (5) Mal alımı ihalelerinde, isteklilerden numune istenilmesi durumunda, numunelerin ihale tarih ve saatinden sonra sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin teslim alınması ve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme idari şartnamede yapılır. Numunelerin ihale tarih ve saatinden önce sunulması yönünde düzenleme yapılamaz. Teslim alınan numune için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilir.

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler

            MADDE 20− Mülga fıkra: 29/12/2022-32058 R.G./1. md., yürürlük: 13/1/2023)

            (2) (Mülga fıkra: 27/5/2016–29724/m. R.G./1.md., yürürlük: 1/7/2016)

Geçici teminatlar

            MADDE 21 (1) Kanunun 34’üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

            (2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir.Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin,6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

            (3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.

İhale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

            MADDE 22 (1) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerin, ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce iptal edilmesi durumunda e-teklifler ve bunlara ilişkin e-anahtarlar iptali izleyen iki iş günü içerisinde idare tarafından EKAP üzerinden silinir.

e-tekliflerin açılması

            MADDE 23 (1) E-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

e-tekliflerin değerlendirilmesi

            MADDE 24 (1) e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

         (2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır.

         (3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

         (4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.

         (5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılır.

         (6) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” hazırlanır ve bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İhalenin Sonuçlandırılması

İhalenin karara bağlanması, onaylanması veya iptal edilmesi

            MADDE 25 (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İhale komisyonu kararı tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonu kararının bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

         (2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden teyit edilir ve buna ilişkin belge ihale komisyon kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

         (3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Onay ve iptal işlemleri, ayrıca EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması

            MADDE 26(1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da aynı şekilde bildirim yapılır.

         (2) İlgili uygulama yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarında olmadığını gösteren belgelerden elektronik ortamda EKAP üzerinden sorgulanamayanlar ile tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde bunlara ek olarak; 19 uncu maddenin birinci fıkrası, 20 nci maddenin ikinci fıkrası ve 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bilgisayarda taratılarak sunulan belgeler sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulur.

         (3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği halde ikinci fıkrada belirtilen belgeleri sunmaması veya Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. İkinci fıkrada belirtilen belgeleri sunmayan istekli hakkında ayrıca Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

         (4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklılık teyidi yapılır.

         (5) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde idare, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkradaki esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

         (6) İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra EKAP’ta kayıt altına alınır ve EKİB’de yayımlanır.

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin Özel Hükümler

Çerçeve anlaşma işlemleri

            MADDE 27 (1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde; tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi, geçici teminata ilişkin hükümler dışında 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre yapıldıktan sonra ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanarak listeye alınacak istekliler üçten az olmamak üzere belirlenerek EKAP’a kaydedilir.

         (2) Liste oluşturulduktan sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara bağlanır, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.

         (3) Kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirilir ve listeye alınan istekliler anlaşmaya davet edilir.

         (4) Çerçeve anlaşma imzalanmasından önce ve çerçeve anlaşmanın imzalanmasında idare ve çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerce yapılacak işlemler ilgili uygulama yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

         (5) İhale sonuç ilanı, anlaşma imzalanmasından sonra EKİB’de yayımlanır.

         (6) Çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilere ilişkin bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

Münferit sözleşme işlemleri

            MADDE 28 (1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılması durumunda öncelikle anlaşmaya taraf olan idare tarafından EKAP üzerinde münferit sözleşme tasarısı hazırlanır.

         (2) EKAP üzerinde çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yasaklılık durumları sorgulanır. Yasaklı olmadığı anlaşılan istekliler sürelere ilişkin ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yazısı ekinde münferit sözleşme tasarısına yer verilir.

         (3) Münferit sözleşmeye ilişkin alınan tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, ilgili uygulama yönetmeliğinin münferit sözleşmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

         (4) Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde, münferit sözleşme tasarısının e-imza kullanılarak indirilmesi EKAP üzerinden yapılır. Bu durumda, e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması, son teklif verme saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi, e-tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin işlemlerde; geçici teminat ile yeterlik belgeleri ve yeterlik belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmeliğin 19, 22, 23 ve 24’üncü maddeleri uygulanır.

         (5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlendikten sonra 25 inci maddeye uygun olarak ihale karara bağlanır, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir. Kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirilir.

         (6) Münferit sözleşme sonuç ilanı sözleşme imzalanmasından sonra EKAP üzerinde kayıt altına alınır ve EKİB’de yayımlanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 29(1) EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale sürecine ilişkin işlemlerle ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenleme yapılmayan hususlarda ilgili uygulama yönetmelikleri esas alınır.

Uygulanmayacak hükümler

            MADDE 30 − (Mülga: 16/03/2019-30716 R.G./6. md., yürürlük: 26/03/2019)

Kesin teminat mektupları

EK MADDE 1 – (1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenebilir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilir.

 

 

Elektronik ihale zorunluluğu

EK MADDE 2- (1) Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1/8/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 21’nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 2(1)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanının veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3  (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.           

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 4(1) Bu maddenin yürürlük tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 5(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin, 7’nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel olarak en geç 15/3/2017 tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 7(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 8 (1)  Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 6 ncı maddesi ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 9 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 10(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 11 (1) 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8, 10 ve 14 üncü maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmaz.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 12 –(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 13 –(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile yapılan değişiklikler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

 

            Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Elektronik ihale zorunluluğunun uygulanmaya başlanması

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Kurum, ek 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 2/1/2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye yetkilidir.

 

   Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 17-(1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

            MADDE 31 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

            MADDE 32(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

SORU: Aynı ihaleye teklif veren iki şirketin, ihale dokümanını indirme ve e-teklif verme işlemini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No: 2021/002 Gündem No : 42 Karar T. : 13.01.2021 Karar No : 2021/UM.I-92

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Abra Tekstil Gıda İnş. Otom. Tur. Eğit. Sağ. Elek. Hay. Taah. Orm. ve Pet. Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/549893 İhale Kayıt Numaralı “Tapu ve Kadastro XV. (Van) Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Çalışan 349 Personele Verilmek Üzere Niteliği, Miktarı ve Teknik Özellikleri Teknik Şartnamede Belirtilen Koruyucu Giyim Malzemelerinin Satın Alınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü tarafından 09.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tapu ve Kadastro XV. (Van) Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Çalışan 349 Personele Verilmek Üzere Niteliği, Miktarı ve Teknik Özellikleri Teknik Şartnamede Belirtilen Koruyucu Giyim Malzemelerinin Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Abra Tekstil Gıda İnş. Otom. Tur. Eğit. Sağ. Elek. Hay. Taah. Orm. ve Pet. Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.12.2020 tarih ve 56489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2012 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Ömer Eker ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Ümit Eker’in kardeş olduğu, ihaleye verdikleri tekliflerden haberdar oldukları, isteklilerin teklif bedellerinin arasında 25.000,00 TL gibi ufak bir farkın olduğu, isteklilerin bahsi geçen davranışlarının 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesindeki yasak fiil ve davranışlar arasında sayıldığı, söz konusu isteklilerin başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanını aynı IP üzerinden indirdikleri ve ihaleye sundukları e-tekliflerini aynı IP adresi üzerinden gönderdikleri, geçici teminatlarını aynı banka üzerinden ve art arda gelen sıra numaralarıyla aldıkları bu nedenlerle söz konusu ihalede ortak hareket ederek çıkar sağlamak amacıyla avantaj elde ettikleri, İdari Şartname ’de yeterlik kriteri olarak belirlenen, ihaleye teklif verebilmek için 2 tanesi AVM’de olmak üzere 3 tane mağaza sahibi olma şartının, her iki isteklinin birbirilerinin mağaza adreslerini göstermek suretiyle sağladıkları ve ihale komisyonunu bu anlamda yanılttıkları, iki isteklinin AVM’de sadece bir mağazası olduğu, ayrıca İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde belirlenen koruyucu giyim malzemesi formunda teklif edilen her kalemin fotoğrafı veya barkod numarası, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamaların form şeklinde sunulacağına ilişkin yeterlik kriterini, her iki isteklinin ürünlere ait barkod numaralarını veya fotoğraflarını form ekinde sunmayarak sağlamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü, Anılan Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek…

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır...” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

 

(4) (Değişik ibare: 30/09/2020-31260 R.G/5. md., yürürlük: 20/10/2020) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. (Ek cümle: 19/06/2018-30453/m RG/ 3. md., yürürlük: 19/07/2018) …

 

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “…(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

(5) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

 

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 

(9) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük:26/03/2019) makul bir süre verilir. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır. Verilen süre içerisinde istenen belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan (Mülga ibare:16/03/2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük:26/03/2019) istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

 

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 

a) Adı: Tapu ve Kadastro XV. (Van) Bölge Müdürlüğü ve bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde çalışan 349 personele verilmek üzere niteliği,miktarı ve teknik özellikleri teknik şartnamede belirtilen Koruyucu Giyim Malzemelerinin satın alınması işi.

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

14 kalemden oluşan koruyucu giyim malzemesini alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerlerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KGYM'nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Merkezi Teslimat Noktası hazırlayacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

 

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

 

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 06.02.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

 

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların VAN TAPU VE KADASTRO 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİNİN MERKEZ ZİRAAT BANKASINDAKİ IBAN TR21 0001 0000 9607 0385 5052 46 NOLU HESABINA yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru konusu “Tapu ve Kadastro XV. (Van) Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Çalışan 349 Personele verilmek Üzere Niteliği, Miktarı ve Teknik Özellikleri Teknik Şartnamede Belirtilen Koruyucu Giyim Malzemelerinin Satın Alınması İşi” ihalesinde 9 adet ihale dokümanı indirildiği, elektronik ihale olarak gerçekleştirilen ihaleye 6 isteklinin e-teklif vererek katıldığı, isteklilerden Cebrailoğulları Tekstil Medikal. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin, İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde istenen EK 2 belge “Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifin Ömer Eker, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin Ümit Eker olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 28.2’nci maddesinde, teminat mektupları dışındaki teminatların Van Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Biriminin Merkez Ziraat Bankasındaki “IBAN TR21 0001 0000 9607 0385 5052 46” numaralı hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ilgili bölümünde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Ömer Eker tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” satırında teminata ilişkin banka dekontu bilgilerine yer verildiği, anılan bilgilere göre banka dekontunu düzenleyen şubenin T.C. Ziraat Bankası Beşyol/Van şubesi olduğu, söz konusu teminata ilişkin dekontun tarihinin 06.11.2020 olduğu, dekont tutarının 30.000,00 TL olduğu görülmüştür. Ayrıca ihale işlem dosyasında söz konusu dekontun anılan istekli tarafından sunulduğu görülmüş olup, geçici teminat bedeli olarak 30.000,00 TL’nin İdari Şartname’de belirtilen IBAN numarasına yatırıldığı ve Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda yer alan teminata ilişkin dekont bilgileri ile sunulan banka dekontundaki bilgilerin birbirine uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ümit Eker tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” satırında geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının “G0010-02314-20027557” olarak beyan edildiği görülmüştür. Ümit Eker tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde sunulan elektronik geçici teminat mektubu bilgilerinin EKAP’tan teyidinin yapılması üzerine, anılan istekli tarafından ayırt edici numarası beyan edilen geçici teminat mektubunun T.C. Ziraat Bankası tarafından düzenlendiği, geçerlilik tarihinin 08.11.2021, geçici teminat tutarları toplamının 40.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından beyan edilen geçici teminat mektubu tutarının teklif edilen bedelin (923.105,00 TL) %3’ü olan 27.693,15 TL’yi sağladığı ve geçerlilik tarihinin ise İdari Şartname’de belirtilen süreye uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye teklif veren istekliler Ömer Eker ve Ümit Eker tarafından aynı IP adresinden ihale dokümanın indirilip indirilmediği ve teklif verilip verilmediği konusunda 29.12.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından bilgi talep edilmiştir. Konuya ilişkin olarak gelen cevabi yazıda;

 

“Doküman Edinme:

ÖMER EKER : 04.11.2020 15:22 tarih saatinde 78.***.**.*** IP üzerinden

ÜMİT EKER : 06.11.2020 15:34 tarih saatinde 78.***.**.*** IP üzerinden”;

“Teklif Verme:

ÖMER EKER : 09.11.2020 09:26 tarih saatinde 78.***.**.*** IP üzerinden,

e-teklifi imzalayan kullanıcı: Ömer Eker

ÜMİT EKER : 09.11.2020 09:44 tarih saatinde 78.***.**.*** IP üzerinden

e-teklifi imzalayan kullanıcı: Ümit Eker” bilgilerine yer verilmiştir. Bu itibarla Ömer Eker ve Ümit Eker’in ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini 78.***.**.*** no’lu aynı IP adresinden gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan incelemeler ve yapılan tespitler sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli Ömer Eker’in ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ümit Eker’in Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettikleri geçici teminat bilgilerinin teyit edilmesi sonucunda, sunmuş oldukları geçici teminatların sunulma şeklinin (e-gtm ve Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminat) birbirinden farklı olduğu, her iki isteklinin de ihale dokümanı düzenlemelerine ve mevzuata uygun olarak geçici teminat sundukları anlaşıldığından, başvuru sahibinin geçici teminata ilişkin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

IP adresi, internete ya da diğer herhangi bir bilgisayar ağına bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adresleri ve kimlik numaralarıdır. Sistemde aynı IP adresine sahip birden fazla cihaz bulunmaz. Ayrıca, firmalar e-imza kullanmak suretiyle EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmekte ve istekli olabilecek sıfatını kazanmaktadır. Bu çerçevede, bir teknik veri olarak IP idaresinin bu özellikleri göz ardı edilerek, isteklilerin ihale dokümanını aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden indirmelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, Ömer Eker ve Ümit Eker’in ihale dokümanı indirme ve e-teklif verme işlemlerini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirdiği tespitleri karşısında anılan isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “ kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

Dolayısıyla anılan isteklilerin fiillerinin 4 734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında (j) bendine istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi Ömer Eker ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ümit Eker tarafından sunulan tekliflerin, yukarıda yapılan tespitler ve açıklamalar gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan diğer hususlar bakımından inceleme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ömer Eker ve Ümit Eker’in aynı IP adresi üzerinden ihale dokümanı indirdiği ve e-teklif gönderdiği tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi hükmü gereğince anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

SORU: Aşırı düşük teklif olmayan ihalelerde, EKAP veya kamu kurumlarının internet adresi üzerinden sorgulama yapılamayan belgeler hangi isteklilerden istenilir?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No : 2022/054  Gündem No : 56 Karar Tarihi : 23.11.2022 Karar No 2022/UM.I-1470

 

BAŞVURU SAHİBİ:

 

ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

 

Merkezefendi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2022/958522 İhale Kayıt Numaralı “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2. Etap Agrega Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Merkezefendi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 14.10.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2. Etap Agrega Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş.’nin 27.10.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.10.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.11.2022 tarih ve 59874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1283 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan iş deneyim belgesi bilgi/belge/beyanlara ilişkin şartların sağlanamadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, beyan edilen iş deneyime ilişkin tüm bilgi belgelerin idareye sunulduğu, idarece sadece Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin EKAP kayıt tarihi ile ilgili hususun değerlendirildiği, özel sektöre yapılan iş kapsamında sunulan belgelerin dikkate alınmadığı, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na yapılan satışlara ilişkin sözleşme ve faturalar ile beraber, aynı yazı ekinde Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. şirketine özel sektöre gerçekleştirilen işe ait düzenlenmiş faturaların da sunulduğu, benzer iş kapsamında Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. şirketine özel sektöre gerçekleştirilen söz konusu iş kapsamında, 2021 fatura icmal tutarı KDV hariç 1.861.294,70 TL, 2022 yılına ait fatura icmal tutarı ise KDV hariç 6.677.738,03 TL olup, sunulan belgelerin ihale konusu iş için yeterliklerini tek başına sağladığı, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyan ettiği belgeler için yaptığı doğrulama işleminin aynı şekilde kendileri için yapılmayarak eşitlik ilkesine ve kamu ihale mevzuatına aykırı işlem tesis edildiği, mal alımı ihalelerinde EKAP'a kayıtlı iş deneyim belgesi sunulması zorunluluğunun bulunmadığı, iş deneyimini tevsik edici bir sözleşme ile usulüne uygun kesilmiş faturaların ibrazının iş deneyiminin tespiti için yeterli olduğu, idarece bu hususun göz ardı edildiği, değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe gösterilen Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlemiş iş deneyim belgesinin yeterlik kriteri olarak beyan edilmediği, zaten belgenin ilgili idarece düzenlenme tarihinin de ihale tarihinden sonra olduğu, ihale tarihinde kendilerinin teknik yeterliğini sağladığı, idarelerden kaynaklı gecikmelerden kendilerinin sorumlu tutulamayacağı, ihale komisyonu kararının mevzuata ve temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

 

b) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

 

… ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

 

a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

 

…c) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin kabulünün, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılmış olması durumunda sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır. Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerde de sözleşme tutarı tam olarak değerlendirilir.

 

ç) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması ve sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması koşuluyla sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı dikkate alınır.

 

d) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda; işin, bu şekilde tamamlandığı hususunda iş sahibi ile yüklenicinin anlaştığını gösterir belgenin, iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

 

e) Toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmede; sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir….” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde ya da ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kesin kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerdeki toplam tutar, tam olarak dikkate alınır.

 

(2) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belgeler ve belgelerdeki tutarlar toplanamaz.

 

(3) İş deneyimini gösteren belgelerdeki tutar, fiyat farkları ve katma değer vergisi hariç olarak değerlendirilir.

 

(4) İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları, iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

 

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

 

…(7) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

 

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 

(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 

a) Diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

 

…c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.

 

(10) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

 

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

 

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

 

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’nci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

 

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

 

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

 

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

 

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

 

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

 

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 

a) Adı: Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2.Etap Agrega Alımı İşi

 

b) Türü: Mal alımı

 

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

 

d) Kodu:

 

e) Miktarı:

 

9 kalemde toplam 20.000 ton farklı ebatta ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş agrega Farklı ebatlarda agrega alımı

 

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Merkezefendi Belediyesi mücavir alan sınırları” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

 

…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

 

…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Kamu veya Özel sektörde agrega veya kum veya filler satış işleri yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Merkezefendi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2.Etap Agrega Alımı İşi” işinin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, itirazen şikâyete konu ihalede 8 adet ihale dokümanı indirildiği, 14.10.2022 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 20.10.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş.’nin yeterlik bilgileri tablosuna iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgelerin beyan edildiği, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin yazının istekliye tebliğ edilerek iş deneyim belgesini teyit edebilmek adına belgenin aslının istenildiği, sunulan iş deneyim belgesinin kamu kurumundan alınan ve EKAP’a kaydı zorunlu bir belge olduğu, aynı zamanda ilk ilan veya davet tarihinde önce düzenlenmesi gerekirken ihale tarihinden (14.10.2022) sonra düzenlendiği (17.10.2022 ) tespit edildiğinden isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalenin Tıkıroğlu Hazır Beton Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. olduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği görülmüştür.

 

İdarece başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna özetle “başvuru sahibi tarafından ihalede sunulmayacak belgeler tablosunda yer alan diğer belgelere ilişkin açıklamalar kısmında “İş deneyimini teşvik edici ciro ve sözleşmeler talep edilmesi halinde idarenize sunulacaktır.” ifadesinin yer aldığı, özel sektöre düzenlenen iş deneyim belgesine ait bilgilerin aksine, iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler kısmına sözleşme tutarı 1.900.000,00 TL toplam fatura tutarı 2.280.000,00 TL olan, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin bilgilerinin işlendiği, bu belgenin de EKAP kaydı ihale tarihinden sonra (17.10.2022) yapıldığı, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde yer alan açıklama gereği teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı” şeklinde cevap verilmiştir.

 

İdarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıda “… “Merkezefendi Belediyesi 2022 Yılı 2.Etap Agrega Alımı İşi”ne ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 18.10.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

 

Sunulması Gereken Belgeler

 

•EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

 

•Ürünün Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler

 

•Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler

 

•Diğer Belge

 

•Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarece talep edilmesi üzerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsiken Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi, bu işe ilişkin hakedişler, ayrıca Fernas İnşaat A.Ş., Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş., Nevzat Ökmen, Birleşik Haf. Alt. İnş. Mal. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na yapılan kırmataş agrega satış faturalarının sunulduğu görülmüştür.

 

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi incelendiğinde, sözleşme tarihinin 24.03.2022, ihale tarihinin 21.12.2022, sözleşme bedelinin 1.900.000,00 TL, toplam sözleşme tutarının 2.280.000,00 TL, kesin kabul tarihinin 04.08.2022, belge tutarının 2.280.000,00 TL, belgenin EKAP üzerinden düzenlenme tarihinin 17.10.2022 olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan iş deneyim belgesine ilişkin bilgilerin, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 21.02.2022 tarihinde ihalesi yapılan 2022/58450 ihale kayıt numaralı “Kırmataş Dolgu Malzemesi” alımına ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuatta, elektronik ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle aktarılan Yönetmelik maddesine uygun olarak yapılmasının gerektiği, bu çerçevede ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde ise, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük tekliflerin bulunmadığı ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verileceği, beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin tekliflerinin ise değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, kamu ihale mevzuatının yukarıda yer verilen hükümlerinden, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için anılan maddede sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmelerinin gerektiği, ayrıca idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte sunulmasının gerektiği, beyan edilmeyen bilgi ve belgelerin teklif değerlendirmesinde dikkate alınmasına imkân bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği iddia edilmekte ise de, ilgili mevzuat ve doküman düzenlemelerine göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı ve yeterlik değerlendirmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimine ilişkin bilgiler dikkate alınarak değerlendirme yapılabileceği, başvuru sahibince bu kısımda “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde bilgilere yer verildiği, iddiada belirtilen özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb. bilgilerin yer almadığı, yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının "özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği" şeklindeki kısmının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi ICC Grup Madencilik Nak. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından bu beyana ilişkin olarak, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş 17.10.2022 tarihli ve 2022/58450-5618973-1-1 sayılı iş bitirme belgesi ile bu işe ilişkin hakedişlerin sunulduğu, sunulan iş bitirme belgesine konu işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olmadığı, bahse konu işin iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirildiği, iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla idarece başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı bir belge olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, başvuru sahibinin “idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin beyan ettiği belgeler için yaptığı doğrulama işleminin aynı şekilde kendileri için yapılmayarak eşitlik ilkesine ve kamu ihale mevzuatına aykırı işlem tesis edildiği” yönündeki iddiası incelendiğinde, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu aynı hususları içeren yazı ile hem başvuru sahibinden hem de ihale üzerinde bırakılan Tıkıroğlu Hazır Beton Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte sunulmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan Tıkıroğlu Hazır Beton Haf. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen iş deneyim belgesine ilişkin bilgi ve belgelerin idareye sunulduğu, sunulan belgelerin beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görüldüğünden söz konusu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

SORU: E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerce sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri için nasıl karar verilir?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No: 2019/026 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 15.05.2019 Karar No : 2019/UH.I-597

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

 

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2019/103518 İhale Kayıt Numaralı “Seviye 2 Gözlem Alanlarında Çökelme, Döküntü, Toprak Çözeltisi Örneklerinin Toplanması ile Fenolojik Gözlemlerinin Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 28.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Seviye 2 Gözlem Alanlarında Çökelme, Döküntü, Toprak Çözeltisi Örneklerinin Toplanması ile Fenolojik Gözlemlerinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.04.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.04.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.04.2019 tarih ve 17476 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/438 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından tekliflerinin Teknik Şartname’nin 8.2, 8.3 ve 8.4’üncü maddelerinde belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki; ihale dokümanında söz konusu belgelerin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması gerektiğine yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bahse konu belgelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sunulması gerektiği, anılan hususlara ilişkin olarak idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen belgelerin şikâyet dilekçesinin ekinde sunulmadığı gerekçesiyle şekil yönünden reddedildiği, ancak söz konusu belgelerin taraflarınca teklif kapsamında sunulduğu, dolayısıyla bahse konu belgelerin şikâyet dilekçesinin ekinde yeniden sunulmasına gerek bulunmadığı, ayrıca ihale komisyonu kararında ve şikâyet başvurusuna verilen cevapta alınan kararda gerekçelerin açık ve net bir şekilde belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde“(1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

 

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

 

 

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

 

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

 

Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

 

Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir…”hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde“…(3)İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

 

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında“(4) Şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde“Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde“22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

 

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…

 

 

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; açık ihale usulü veya Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle yapılabileceği, bu ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı,

 

e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı,

 

bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği,

 

İnceleme konusu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ayrıca aday veya istekliler tarafından idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin dilekçelere eklenmesinin zorunlu olduğu, ancak teklif dosyası içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda dilekçe ekinde söz konusu belgelerin aranmayacağı anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, 03.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine söz konusu istekli tarafından 11.04.2019 tarihinde idareye 9 sayfalık bir dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu dilekçenin ekinde herhangi bir belgenin yer almadığı, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta“Konuyla ilgili olarak Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şikâyet dilekçesine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen “Şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” talimatına aykırı hareket edildiği komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

 

 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı isteklinin yapmış olduğu itiraz başvurusunun şekil yönünden reddine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, bahse konu ifadelerden, idarece şikâyet başvurusunun başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb.) sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, bahse konu tablonun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” kısmına ait “Ticaret Sicili Bilgileri” sütununda şirket ortaklarına ve yöneticilerine ilişkin bilgiler ile ilgili ticaret sicili gazetelerinin tarih, sayı ve sicil müdürlüğü bilgilerinin, “İmza Sirküleri” sütununda Beyoğlu 25. Noterliği 07.02.2019 tarihli ve 07247 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği, “Vekâletname Bilgileri” sütununda ise herhangi bir vekil belirtilmediği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandığı inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif dosyasında yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin (imza sirküleri/beyannamesi, ticaret sicili gazetesi vb.) sunulması gerekmediği, ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı,

 

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği, bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği,

 

Nitekim idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilere, beyan ettikleri bilgileri tevsik edici belgelerin (imza beyannamesi, imza sirküleri, ticaret sicili bilgileri…) sunulmasını talep eden 29.03.2019 tarihli yazıların gönderildiği, diğer isteklilere ise bu yönde herhangi bir talepte bulunulmadığı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince kural olarak imza beyannamesi/sirküleri, ticaret sicili bilgilerine ilişkin belgelerin idareye yapılan şikâyet başvurusunun ekinde sunulması gerektiği, ancak teklif zarfı içinde söz konusu belgelerin bulunması durumunda şikâyet dilekçesi ekinde sunulmayabileceği, ayrıca kamu ihale mevzuatında elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idareye yapılacak olan şikâyet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmayabileceği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklamanın bulunmadığı, imza sirküleri/beyannamesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamasının yapılamadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından e-teklif kapsamında sunulmayarak yalnızca beyan edilen söz konusu belgelerin şikâyet dilekçesi ekinde sunulmaması nedeniyle idareye yapılan şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddi yönündeki kararda mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi.

 

SORU: E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerden istenilen belgelerin idarece belirtilen süre içinde idareye sunulmaması halinde istekliler için nasıl karar verilir?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No : 2019/026 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 15.05.2019 Karar No : 2019/UH.I-597

 

BAŞVURU SAHİBİ:

 

Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

 

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2019/103518 İhale Kayıt Numaralı “Seviye 2 Gözlem Alanlarında Çökelme, Döküntü, Toprak Çözeltisi Örneklerinin Toplanması ile Fenolojik Gözlemlerinin Yapılması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 28.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Seviye 2 Gözlem Alanlarında Çökelme, Döküntü, Toprak Çözeltisi Örneklerinin Toplanması ile Fenolojik Gözlemlerinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.04.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.04.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.04.2019 tarih ve 17476 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2019/438 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından tekliflerinin Teknik Şartname’nin 8.2, 8.3 ve 8.4’üncü maddelerinde belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki; ihale dokümanında söz konusu belgelerin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması gerektiğine yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bahse konu belgelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sunulması gerektiği, anılan hususlara ilişkin olarak idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen belgelerin şikâyet dilekçesinin ekinde sunulmadığı gerekçesiyle şekil yönünden reddedildiği, ancak söz konusu belgelerin taraflarınca teklif kapsamında sunulduğu, dolayısıyla bahse konu belgelerin şikâyet dilekçesinin ekinde yeniden sunulmasına gerek bulunmadığı, ayrıca ihale komisyonu kararında ve şikâyet başvurusuna verilen cevapta alınan kararda gerekçelerin açık ve net bir şekilde belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde

 

“(1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

 

 

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

 

Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir…”hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(3)İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

 

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “(4) Şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir…” açıklaması,

 

İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde“22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

 

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; açık ihale usulü veya Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihalelerin e-teklif alınmak suretiyle yapılabileceği, bu ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı,

 

e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği,

 

İnceleme konusu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ayrıca aday veya istekliler tarafından idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin dilekçelere eklenmesinin zorunlu olduğu, ancak teklif dosyası içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda dilekçe ekinde söz konusu belgelerin aranmayacağı anlaşılmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, 03.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine söz konusu istekli tarafından 11.04.2019 tarihinde idareye 9 sayfalık bir dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu dilekçenin ekinde herhangi bir belgenin yer almadığı, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta“Konuyla ilgili olarak Erkar Giyim İnş. Tur. Paz. Nak. Or. Har. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şikâyet dilekçesine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen “Şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” talimatına aykırı hareket edildiği komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı isteklinin yapmış olduğu itiraz başvurusunun şekil yönünden reddine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiş olup, bahse konu ifadelerden, idarece şikâyet başvurusunun başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb.) sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, bahse konu tablonun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” kısmına ait “Ticaret Sicili Bilgileri” sütununda şirket ortaklarına ve yöneticilerine ilişkin bilgiler ile ilgili ticaret sicili gazetelerinin tarih, sayı ve sicil müdürlüğü bilgilerinin, “İmza Sirküleri” sütununda Beyoğlu 25. Noterliği 07.02.2019 tarihli ve 07247 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği, “Vekâletname Bilgileri” sütununda ise herhangi bir vekil belirtilmediği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandığı inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif dosyasında yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin (imza sirküleri/beyannamesi, ticaret sicili gazetesi vb.) sunulması gerekmediği,

 

ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı,

 

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği, bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edileceği,

 

Nitekim idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilere, beyan ettikleri bilgileri tevsik edici belgelerin (imza beyannamesi, imza sirküleri, ticaret sicili bilgileri…) sunulmasını talep eden 29.03.2019 tarihli yazıların gönderildiği, diğer isteklilere ise bu yönde herhangi bir talepte bulunulmadığı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince kural olarak imza beyannamesi/sirküleri, ticaret sicili bilgilerine ilişkin belgelerin idareye yapılan şikâyet başvurusunun ekinde sunulması gerektiği, ancak teklif zarfı içinde söz konusu belgelerin bulunması durumunda şikâyet dilekçesi ekinde sunulmayabileceği, ayrıca kamu ihale mevzuatında elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idareye yapılacak olan şikâyet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmayabileceği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklamanın bulunmadığı, imza sirküleri/beyannamesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamasının yapılamadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından e-teklif kapsamında sunulmayarak yalnızca beyan edilen söz konusu belgelerin şikâyet dilekçesi ekinde sunulmaması nedeniyle idareye yapılan şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddi yönündeki kararda mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

SORU: E-ihalede, idareye yapılacak olan şikayet başvurusunun ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmasına gerek var mı?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No : 2020/036 Gündem No : 25 Karar Tarihi : 19.08.2020 Karar No : 2020/UY.I-1409

 

BAŞVURU SAHİBİ:

 

İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Uluray Yapı İnş. A.Ş İş Ortaklığı

 

VEKİLİ:

 

Av. Abdurrahman Şükrü KOZAK,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2020/241796 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul İli Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi 822 Adet Konut Ve 25 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 15.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul İli Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi 822 Adet Konut ve 25 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Uluray Yapı İnş. A.Ş İş Ortaklığının 30.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.08.2020 tarih ve 35512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1238 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdareye yapmış oldukları şikayetin idarece şikayet başvurularının ekinde yer alması zorunlu olan imza sirkülerine yer verilmemesi nedeniyle incelenmeksizin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, zira kendilerince teklif zarfında söz konusu belgelerin sunulduğu ve bu belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması halinde de başvuru ekinde yer verilmesine gerek bulunmadığı,

 

2) Kendi tekliflerinin ihalede ikinci en avantajlı teklif olması ve tekliflerinin geçerli olmasına rağmen idarece ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmemelerinin mevzuata uygun olmadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin Ortaklık Durum Belgesinin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 11'inci maddesinin 2'nci fıkrasında aranan şartları sağlamadığı, zira söz konusu belgenin Ticaret Sicil Müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenmesi gerektiği, bu belgenin meslek mensubu tarafından düzenlenmesi halinde de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerektiği, ayrıca düzenlenen bu belgenin kullanan kişi ve belge sahibi tarafından imzalanması gerektiği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklık durum belgesinin ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmediği,

 

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortakların TC Kimlik numarası/vergi numarası ile ortakların ortaklık oranlarını tevsik edici bir belge sunmadığı,

 

6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacminin ihale ilanının 4.2.1 ve 4.2.2'nci maddelerinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

 

…Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

 

…Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

 

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

 

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine…karar verilir….” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “…(4) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz...” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “…(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 

 

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

 

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “ (1)İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

 

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

 

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapım işleri için öngörülen üst limit tutarına eşit veya altında kalan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilir.

 

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

 

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…

 

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

 

a) Gerçek kişi olması halinde;

 

1) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

 

2) Noter onaylı imza beyannamesi,

 

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi,

 

4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

 

b) Tüzel kişi olması halinde;

 

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

 

2) Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

 

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

 

…(4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

 

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

 

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

 

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

 

(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenebilir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde “1) Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre dilekçede; başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi ve faks numarası ile imzası, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir.

 

(2) Uygulamada başvuru sahiplerinin dilekçelerinde yukarıda belirtilen bazı bilgilere yer vermediği görüldüğünden, ilgililerin yararlanmasına yönelik olarak hazırlanan dilekçe örneklerine bu Tebliğin ekinde yer verilmiş olup; ilgililerin uygun dilekçe örneklerini kullanmaları, başvurularının zamanında ve doğru olarak yapılması bakımından önem arz etmektedir (EK:1,

2 ). İlgililer, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgileri içermesi kaydıyla bu örnekler dışındaki dilekçeler ile de başvuruda bulunabilir.

 

(3) Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikayet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale İlanı’nın 2’nci maddesinde “İhale konusu yapım işinin,

 

1. Adı: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi 822 Adet Konut ve 25 Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

 

2. Niteliği ve Türü : Konvansiyonel kalıp sistemiyle 822 Adet Konut ve 25 adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.

 

3. Yapılacağı/Teslim edileceği yer : İstanbul

 

ç) Süresi/Teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600(altıyüz) takvim günüdür.

 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.” düzenlemesi,

 

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hüküm ve açıklamaları doğrultusunda ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; elektronik teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede yeterlik kriteri olarak öngörülen kriterleri sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın ortaklarından İmaj Altyapı Üstyapı San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulduğu görülmüştür.

 

İmza Sirküleri

 

Noterlik Adı

 

Ankara 10. Noterliği İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde imza sirkülerinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

 

İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası

 

10.02.2020, 03557

 

… ….. ….. …

 

Ticaret Sicili Bilgileri

 

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

 

Cüneyt Bulut

 

11672351680, 51

 

Levent Cankurtaran

 

24002023430, 49 İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

 

Levent Cankurtaran

 

24002023430, 49

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

 

Levent Cankurtaran

 

24002023430, 49

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi 18.02.2014, 3863 yevmiye numaralı Ankara 33. Noterliğinden onaylı pay defteri

 

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

26.03.2020, Hazirun Cetveli

 

 

İş Ortaklığı’nın diğer ortağı olan Uluray Yapı İnşaat A.Ş tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulduğu tespit edilmiştir.

 

İmza Sirküleri

 

Noterlik Adı

 

Ankara 37. Noterliği İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde imza sirkülerinin tasdik edildiği noter bilgileri ile tarihi ve sayısı belirtilecektir.

 

İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası

 

29.01.2020, 02875

 

… ….. ….. …

 

Ticaret Sicili Bilgileri

 

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

 

Sezgin Ulu

 

44362485938, 25

 

Orhan Gözlügöl

 

10772804010, 24

 

Mustafa Erkam Karakuş

 

45481345240, 51 İdari Şartnamenin 7.1.A.2 maddesi

 

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgiler belirtilecektir.

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

 

Sezgin Ulu

 

10772804010, 24

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

 

Orhan Gözlügöl

 

10772804010, 24

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

 

Mustafa Erkam

 

45481345240, 51

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC. Kimlik Numarası ve Görev)

 

Zerrin Ulu

 

17981705930

 

Yönetim Kurulu üyesi olmayan

 

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

30.10.2017, 44455 Yevmiye numaralı Ankara 54.Noterliğinden onaylı Mustafa Erkam Karakuş’un ortaklık tarihi ve hissesini gösterir pay defteri

 

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’e göre istekliler tarafından idareye yapılan şikâyet başvurularında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslının veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin şikayet dilekçelerine eklenmesi gerektiği, ancak teklif dosyası içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda dilekçe ekinde söz konusu belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi ve Tic. A.Ş-Uluray Yapı İnş. A.Ş İş Ortaklığı tarafından idareye 30.07.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin EKAP üzerinden 05.08.2020 tarihinde söz konusu istekliye bildirilen cevabi yazısında “…Başvurunuza konu ihale 15.06.2020 tarihinde “Yeterlik Bilgileri tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı” elektronik ihale(e-ihale) olarak gerçekleştirilmiş olup, 21.07.2020 tarih ve 75367 sayılı “İhale komisyonu Kararı” firmanıza 21.07.2020 tarihinde ve saat 11.35’de 75480 sayılı tebligat ile Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden bildirilmiştir. Söz konusu tebligat içeriğine bakıldığında istekli firmalara yönelik olarak “Bu kararın bildiriminden itibaren on gün içinde idaremize yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” Açıklamasına da ayrıca yer verilmiştir. Bu kapsamda firmanız tarafından 29/07/2020 tarihli (idaremiz kayıtları 30/07/2020 tarih ve 949708 sayı) yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir. Ancak, anılan başvuru metni altında yer alan iş ortaklığına ait şirkte kaşeleri üzerinde yer alan imzaların kime/kimlere ait olduğunu gösteren ve şikayet başvurularının ekinde yer alması zorunlu olan imza sirkülerine yer verilmediği anlaşılmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarenin cevabında belirtilmiş olan bahse konu hususlardan, şikâyet başvurusunun başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna ait dilekçe ve ekleri incelendiğinde de İş Ortaklığı’nı temsilen imza atan kişilerin kim olduğunun belirtilmemesinin yanısıra şikayet dilekçesini imzalayanların başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren belgeleri ile imza sirkülerinin dilekçe ekine eklenmediği tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinde, idare tarafından, beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP üzerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenlerin tevsik edilmesi amacıyla Ziver İnş. Taah. Mad. Tic. A.Ş-Ziver Petrol A.Ş İş Ortaklığı’na 01.07.2020 tarih ve 66841 sayılı yazının gönderildiği, söz konusu yazıda, imza sirkülerinin İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesine uygun olarak 03.07.2020 tarihine kadar idareye teslim edilmesinin istenildiği, bundan başkaca ihaleye katılan diğer isteklilere yönelik bir talepte bulunulduğunu gösteren herhangi bir yazıya yer verilmediği görülmüştür.

 

Buradan hareketle idarece sadece Ziver İnş. Taah. Mad. Tic. A.Ş-Ziver Petrol A.Ş İş Ortaklığı’ndan imza sirküleri istenilip başvuru sahibi dahil diğer isteklilerden böyle bir talepte bulunulmadığından, başvuru sahibinin teklif dosyasında, temsile yetkili kişi olarak beyan ettiği kişi/kişiler bakımından sadece yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen bilgiler bulunmakta olup, bu hususu tevsik eden herhangi bir belgenin olmadığı, anılan isteklinin ihalede birinci ya da ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmediği, nitekim idarece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olması öngörülen istekli tarafından beyan edilen ancak yukarıda belirtilen yöntem ile teyit edilmeyen hususların tevsik edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince kural olarak imza beyannamesi/sirküleri, ticaret sicili gazetelerine ilişkin belgelerin idareye yapılan şikâyet başvurusunun ekinde sunulması gerektiği, ancak teklif zarfı içinde söz konusu belgelerin bulunması durumunda şikâyet dilekçesi ekinde sunulmayabileceği, ancak elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak idareye yapılacak olan şikâyet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin sunulmayabileceği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklamanın bulunmadığı, imza sirkülerinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından e-teklif kapsamında yalnızca içeriğindeki bilgileri beyan edilen söz konusu belgelerin şikâyet dilekçesi ekinde sunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu belgelerin şikayet dilekçesi ekinde sunulmadığı gibi, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak öngörülen bir istekli olmaması nedeniyle de yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen temsile ilişkin bilgi ve belgelerin idare tarafından ayrıca tevsik edilmesinin istenilmediği anlaşıldığından, bu durumda isteklinin teklif dosyası kapsamında temsile ilişkin belgelerin olmaması nedeniyle idareye yapılan şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2. Başvuru sahibinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı iddialarına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı iddialarının esas yönünden incelenebilmesi için usulüne uygun olarak idareye yapılan bir şikâyet başvurusunun bulunması gerektiği dikkate alındığında, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere idareye şikâyet başvurusunun idarece şekil yönünden reddedilmesi kararının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmış olduğundan, bu itibarla 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı iddialar yönünden başvurunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi.

 

SORU: E-ihalelerde, elektronik ortamda alınmayan geçici teminatlar geçerli olur mu?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No: 2021/020 Gündem No: 1 Karar Tarihi: 24.05.2021 Karar No : 2021/DK.D-116

Gündem Konusu: Mevzuat Değişikliklerinin Uygulanmaya Başlaması.

Karar:

Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine ilişkin 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış değişikliklerin 08.06.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanarak ilan veya duyuru tarihi 08.06.2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan düzenlemelerin dikkate alınmasına, oybirliği ile karar verildi.

 

SORU: E-ihalelerde, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerdeki bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda nasıl bir işlem yapılır?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No : 2020/020 Gündem No : 42 Karar Tarihi : 13.05.2020 Karar No : 2020/UH.II-890

 

BAŞVURU SAHİBİ:

 

Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama San. Ltd. Şti.nin 06.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.03.2020 tarih ve 14384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/528 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında, aşırı düşük teklif sorgulamasının nasıl yapıldığına ve hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilmediği, bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Taşımacılık Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Ltd. Şti., Mar-Kur Oto. Ltd. Şti. ve MYC Orman Ürünleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, şöyle ki;

1.1) Teknik Şartnamenin 7.3’üncü maddesinde yer alan “Yüklenici, araçlarda lastik patlaması, yarılması vb. durumlarda aracın lastiğini tamir edecek” düzenlemesi gereğince sözleşme sürecinde meydana gelecek lastik patlaması, yarılması vb. durumlarda lastik tamirlerinin yapılmasına ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği ve buna ilişkin bilgi ve belgeye yer verilmediği, ayrıca ihale konusu işte çalıştırılacak araçların lastik giderlerine yönelik yapılan açıklamalarda Trafik Kanunu ile zorunlu hale gelen yazlık ve kışlık lastik için ayrı ayrı fiyat teklifi alınmadığı ve alınan fiyat teklifinin işin süresini kapsamadığı, araçların özelliklerinin ve araç lastik ebatlarının yapılan açıklamada dikkate alınmadığı,

 

1.2) Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında Teknik Şartnamenin 10.4 ve 10.5’inci maddesinde yer alan giderlere yer verilmediği,

 

1.3) Teknik Şartnamenin 5.7’nci maddesinde yer alan “Kiralanan araçlar idarece lüzum görüldüğü takdirde şehir dışı görevlere geçici olarak tahsis edilebilir. Şehir dışı görevlendirmelerde köprü, feribot ve otoyol geçiş ücretleri idare tarafından ödenir.” düzenlemesinde araçların şehir dışı görevlendirmelerde köprü, feribot ve otoyol geçiş ücretlerinin idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak HGS etiket giderinin idare tarafından karşılanacağına dair düzenleme yapılmadığı, HGS etiket giderine ilişkin herhangi bir bedel öngörülmediği, buna ilişkin bilgi ve belgeye yer verilmediği,

 

1.4) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tamir, bakım-onarım, yedek parça, araç kasko ve sigorta giderleri ile lastik giderleri, cam giderleri ve sarf malzeme giderleri, araç takip cihazları ve montaj giderleri için alınan fiyat teklifleri üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca yer alması gereken ibarenin yazılarak imzalanmadığı, meslek mensubunun kaşesi ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı, satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, gerekli döneme ait olmadığı, söz konusu fiyat tekliflerinde işin süreci boyunca araçların yapacakları km’nin hesaplanıp hangi bakımların yapılacağı ve bakımlarda yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerektiği, bakım ve yedek parça adetlerinin tam sayı olarak hesap edilmediği ve hatalı hesaplandığı, fiyat tekliflerinde giderlerin her birinin ayrı ayrı açıklanmadığı,

 

1.5) Kasko ve trafik sigortası ile koltuk sigortaları, egzoz muayene giderleri için alınan fiyat teklifinin işin süresinin tamamını kapsamadığı, ayrıca fiyat teklifi ve teyit yazısı üzerinde imzası bulunan şahsın adı soyadı, iletişim bilgileri, unvanı gibi bilgilerin bulunmaması nedeniyle imzanın yetkili kişiye ait olup olmadığının belli olmadığı, kasko ve trafik sigortası giderlerinin tevsiki amacıyla sigorta acentelerinden alınmış poliçeler kullanılmış ise söz konusu poliçelerin işin süresinin tamamını kapsamadığı, anılan poliçelere ilişkin sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğü onayı ve teyit yazısı alınmadığı,

 

1.6) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında anılan istekliler tarafından kendi malı olarak beyan edilen araçlara ilişkin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edici belge sunulmadığı, sunulacak amortisman tutanağının meslek mensubu kaşeli ve imzalı olması gerektiği, ayrıca araçlara ait amortisman müddetinin yanlış olarak hesaplandığı, araç değer kaybının dikkate alınmadığı ve eksik hesaplandığı, işin süresi dikkate alınarak açıklama yapılmadığı,

 

1.7) Aşırı düşük teklif açıklamasında araç muayene, egzoz emisyon ölçümü, motorlu taşıtlar vergisi hesaplamalarının 2020 yılı için geçerli fiyatlar üzerinden yapıldığı, söz konusu fiyatlar için işin süresi dikkate alınarak 2021 ve 2022 yılına ilişkin artışların dikkate alınmadığı, alındı ise de hangi orana göre artışının yapıldığının belli olmadığı,

 

1.8) Aşırı düşük teklif açıklamasında araç takip sistemi, telefon ve iletişim giderleri, sözleşme giderleri gibi giderlere yer verilmediği,

 

1.9) Aşırı düşük teklif açıklamasında hesaplama hatası yapıldığı, fiyat farkı verilmeyeceği, hesaplamanın işin süresi olan 34 ay boyunca katlanılacak giderlerin dikkate alınarak yapılmadığı,

 

1.10) Teknik Şartname’nin 10.8’inci maddesine “İhale alt yükleniciye açıktır.” düzenlemesinin ve İdari Şartname’nin 18.1’inci maddesinde “İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesinin yer aldığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin hangi düzenlemeye göre açıklama yaptığı ve giderleri tevsik ettiğinin tespit edilemediği,

 

1.11) Teknik Şartname’nin 3.1’inci maddesinde yer alan 1, 2 ve 3’üncü grup araçlara ilişkin düzenlemede tek-çift kabinli olabileceği hususu belirtilmesine rağmen tek kabinli ve çift kabinli araçların satınalma veya kiralama bedellerinin farklı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin hangi kriteri baz alarak teklif verdikleri, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabında esas alınan kritere göre mi açıklama yapıldığı, kiralanacak olan toplam 40 adet aracın idarece çift kabinli olarak, açıklama sunan isteklilerce ise tek kabinli olarak hesaplama yapıldı ise kamu zararı oluşacağı, bu durumda yaklaşık maliyet hesabında baz alınan kritere göre açıklama yapmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği,

 

1.12) İhale konusu işte çalıştırılacak araçların, araç giderine yönelik açıklamaların kiralama sözleşmesi ile yapılamayacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulabilecek tevsik edici belgeler arasında kiralama sözleşmesinin yer almadığı, araç kiralama bedelinin fiyat teklifi ile açıklanması gerektiği, anılan maddede sayılmayan, geçerliliği olmayan, Teknik Şartname’deki özellikleri taşımayan kiralama sözleşmesinin sunulduğu, işin süresinin 34 ay olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nde işin yıllara sari olması durumunda bir önceki yılın aralık ayı enflasyon farkı dikkate alınarak açıklama yapılması gerektiği,

Ayrıca, aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan evrakların belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı,

Sonuç olarak, söz konusu istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı ve bu yönüyle tekliflerinin reddedilmesi gerektiği,

 

2.1) Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan adı geçen isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunduğu bilançoda, kısa vadeli banka borçlarının hesaplanmasında 300 no’lu (Banka Kredileri) hesap yanında 303 no’lu (Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri) hesap da dikkate alındığında İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen kriterlerin sağlanmadığı,

 

2.2) Anılan isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunduğu gelir tablolarının istenilen kriteri karşılamadığı,

 

2.3) Anılan istekliler tarafından sunulan teklif mektuplarının yetkisiz kişiler tarafından imzalandığı, yönetim kurulunun vekâlet vererek ticari vekil tayin edebilmesi için, ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça ortaklar kurulunca bu yönde karar alınmasının zorunlu olduğu, şirket yönetim kuruluna şirketi temsil etmek üzere üçüncü şahıslara vekâlet verme yönünde yetki verilmediği, dolayısıyla yetkisiz kişilerce imzalanan teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin geçersiz olduğu,

 

Sonuç olarak, söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

 

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

 

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

 

2.1. İhale konusu işin/alımın;

 

a) Adı: 34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama

b) Türü: Hizmet alımı

 

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 51 adet muhtelif özelliklerde 34 ay süreyle sürücüsüz araç kiralanması hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri ve araç takip cihazı ve montajı teklif edilecek fiyata dahildir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. Araçların her türlü bakım-onarımı, zorunlu trafik ve full kasko sigortası, yedek parça, lastik, cam ve sarf malzemeleri, fenni ve egzoz muayeneleri, servislere yapılacak hizmet bedeli (tamir, bakım, yolda kalma halinde çekici temini), vb. giderler teklif fiyata dahildir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Konu ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Trabzon Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılmak üzere toplam 21 adet Pick-up, 19 adet Kamyonet, 7 Cenaze Aracı, 1 adet Minibüs, 1 adet Panelvan, 1 adet Midibüs ve 1 adet Kamyon olmak üzere toplam 51 adet aracın sözleşme tarihinden itibaren 34 ay süre ile kiralanması işi.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Araçlarda aranan şartlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. 1. Grup Pickup 4X4 Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 7 Adet); 2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan; Arazi Hizmetlerinde Kullanılacak Pick-up’lar; 2016 model ve üzeri, İdarenin isteği doğrultusunda Tek - Çift kabinli olacaktır.

 

3.2. 2. Grup Pickup 4X2 Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 14 Adet); 2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan; Arazi Hizmetlerinde Kullanılacak Pick-up’lar; 2016 model ve üzeri, İdarenin isteği doğrultusunda Tek - Çift kabinli olacaktır.

 

3.3. 3. Grup Kamyonet Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 19 Adet); 2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan Açık Kasa Kamyonetler, (2+1) veya (5+1) kişilik, Yük taşımada kullanılacak ve idarenin isteği doğrultusunda Tek – Çift kabinli 2016 model ve üzeri, motor hacmi 1800-2450 cm3 arası, olacaktır. İdare isterse, yüklenici aracın kasasını uygun Tente ile kapatacaktır.

 

3.4. 4. Grup Minibüsler (Toplam Araç Sayısı: 1 Adet); Minibüsler, en az 19+1 kişilik, 2016 model ve üzeri, koltuk sigortalı ve klimalı olacaktır. Araçlar şehir içi veya şehir dışı yolcu taşıma yetki belgelerine haiz olacaktır.

 

3.5. 5. Panelvanlar (Toplam Araç Sayısı: 1 Adet); Araçlar 2016 model ve üzeri Panelvan olacaktır. Motor hacmi en az 2275 cc olacaktır. Araç iç tertibatında ozonlu buharlı basınçlı molekül parçalayıcı sert yüzey temizlik makinesi bulunacaktır.

 

3.6. 6. Grup Midibüsler (Toplam Araç Sayısı: 1 Adet); Midibüsler en az 27+1 kişilik, 2016 model ve üzeri, koltuk sigortalı ve klimalı olacaktır. Araçlar şehir içi veya şehir dışı yolcu taşıma yetki belgelerine (D2 veya B2) haiz olacak olup iş yeri tesliminde belgeler idareye sunulacaktır. Araçlar beyaz renkli olacaktır.

 

Araçların kiralanması Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılacaktır. Tüm araçlar daha önce toplu taşımada kullanılmış veya fabrika çıkışından sonra revize edilmiş bir proje ile donatılmış olmayacaktır.

 

3.7. 7. Grup Cenaze Araçları (Toplam Araç Sayısı: 7Adet); 2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan Cenaze araçları, 2016 model ve üzeri, motor hacmi en az 1950 cc olacaktır. Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipi olacaktır. Araçların sürücü ve refakatçi kısmı, cenaze taşıma bölümünden izolasyonu yapılmış bir ara bölme ile ayrılacaktır. Araçlar çift kabin olacak ve araçların sürücü bölümü koltukları ile arka kısımdaki refakatçinin oturacağı 3’lü koltuklar aynı tip kumaş kaplı olacaktır. Koltuklarda emniyet kemerleri teçhiz edilmiş olacaktır. Araçların cenaze kısmında soğutucu tertibatı olacak ( cenaze nakil bölmesinin sıcaklığı +5C’de tutmayı sağlayabilecek güçte soğutucu monte edilecek) ve aracın sürücü bölmesinden kumanda edilecektir. Araçların Cenaze taşıma bölümü tavan, yan duvarlar ve arka kapılar soğutma sistemine uygun bir şekilde izole edilecektir. Üzerleri kolay temizlenebilir PVC veya polyester malzeme ile kaplanacaktır. Araçların tabanı soğutma sistemine uygun hale getirildikten sonra üzeri film kaplı ithal su kontrplağı ile kaplı olacaktır. Soğutuculu kısım 2,30 metre uzunluğundaki bir malzemenin sığabileceği uzunlukta olacak, tabutun daha kolay araç içerisine yerleştirilmesini sağlamak için kızaklı sistem kullanılacaktır. Ayrıca her araçta 3 cenaze taşımalı cenaze taşıma ranzası monte edilerek tabutların kaymaması için kilit sistemi monte edilecektir. Aracın cenaze taşıma bölümünde 2 adet aydınlatma mevcut olacaktır. Aracın arka kapıları üstünde gece çevreyi en iyi şekilde görmek için en az 55 watt gücünde 1 adet halojen lamba monte edilecektir. Aydınlatma lambası ile projektör lambalarına ait anahtarları aracın cenaze taşıma kısmında arka kapıya yakın bir yere monte edilecektir. Araçların, Ön üst kısmında yeşil renk tepe lambası ve ona bağlı ses amfisi olacaktır. Araçlar beyaz renkli olacaktır. Gruptaki şartlardan bağımsız olarak araçlardan bir tanesi cenaze taziye işlemlerinde kullanılmak üzere çift kabin olacak ve araçların sürücü bölümü koltukları ile arka kısımdaki refakatçinin oturacağı 3’lü koltuklar aynı tip kumaş kaplı olacaktır. Motor hacmi en az 1950 cc, mono blok gövdeli arka bölmesi en az 2,30 metre uzunluğunda boş ve malzeme taşımaya elverişli Panelvan olacaktır. Ayrıca boş alana yerleştirilmiş en az 4 kVA benzinli jeneratör bulundurulacaktır.

 

3.8. 8. Grup Kamyon (Toplam Araç Sayısı: 1Adet); 2016 model ve üzeri, kapalı kasa olacaktır. Motor hacmi en az 2500 cc olacak kapalı kasalı aracın kasasında frigorifik soğutucu donanımı bulunacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Araçların çalışma şekli” başlıklı 5’inci maddesinde “5.7. Kiralanan araçlar idarece lüzum görüldüğü takdirde şehir dışı görevlere geçici olarak tahsis edilebilir. Şehir dışı görevlendirmelerde köprü, feribot ve otoyol geçiş ücretleri idare tarafından ödenir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Hizmet aksaması ve ceza şartları” başlıklı 7’nci maddesinde “7.3. Taşıtların kalorifer ve soğutucu sistemleri ile her türlü aksamı tam olarak çalışır vaziyette hazır olması yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ayrıca taşıtların yedek lastik, gerekli avadanlıkları tam olacaktır. Yüklenici, araçlarda lastik patlaması, yarılması vb durumlarda aracın lastiğini tamir edecek veya değiştirecek ve mevsime uygun her bir tekerlek için, kış aylarında kışlık yaz aylarında ise yazlık lastik olmasını sağlayacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Diğer şartlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.4. Kiralanacak araçların bakım, onarım işçilik, sigorta, kasko, muayene gibi her türlü işlem yüklenici tarafından yapılacak ve masrafları yükleniciye ait olacaktır. Trafikte bu eksikliklerle ilgili bütün sorumluluklar kiralanan aracın görev esnasında maruz kalabileceği her türlü kazaların can ve mal kaybından üçüncü şahıslara mal edilecek her türlü zarar ziyandan kanuni soruşturma ve cezalarla ilgili sorumluluklar hukuksal ve parasal tüm sonuçları ile yükleniciye aittir.

 

10.5. Araç hizmetin gereği alet, edevat ve benzeri her türlü malzemeleri taşıyacaktır ve nakil esnasında doğacak hasar ve ziyandan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

10.8. İhale alt yükleniciye açıktır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Madde 18’de belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamalar yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.03.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2022

 

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İtirazen şikâyete konu “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” hizmet alımı ihalesinde 15 adet ihale dokümanı indirildiği, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, idarece hesaplanan sınır değer tutarının altında teklif veren Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manisa Birlik Seyahat Oto. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. ve MCY Orman Ürünleri Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, adı geçen diğer istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı görülmüştür.

 

26.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararından ise, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuru sahibi Bilginay Temizlik Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Pazar. San. Ltd. Şti.nin ise sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan istekliler tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece 13.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi” başlıklı yazıda “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama işine ait ihalenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, sunmuş olduğunuz teklifin sınır değerin (10.746.509,20) altında kaldığından aşırı düşük olduğu kararına varılmıştır.

 

19.02.2020 tarihine kadar, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 6 Gruba ait araçların;

 

- Kendi malı araçlar için amortisman bedellerini gösteren belgeler,

 

- Kiralama yolu ile temin edilecek araçlar için kiralama bedelini gösterir belgeler,

 

- Trafik ve kasko sigorta bedelleri,

 

- Araç ve egzoz muayene bedel giderleri,

 

- Periyodik bakım giderleri,

 

- Motorlu taşıt vergi giderleri,

 

- Lastik ve muhtemel yedek parça giderleri ile sözleşme giderlerini içeren önemli teklif bileşenlerine ait açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğindeki esaslara uygun bilgi ve belgeleri ile birlikte sunmanız gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Ayrıca, idarece 14.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Hak.” başlıklı yazıda “…sorgulama istenen tüm isteklilerin eşit bir kritere göre değerlendirme yapılabilmesi için her bir aracın aylık ortalama 2.500 km yol yapacağı baz alınarak hesaplamaların yapılması…” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aşırı düşük tekliflerin ve bu tekliflerde önemli olan bileşenlerin belirlenmesinin gerektiği ve teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak açıklama istenilmesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. İdare tarafından da bu doğrultuda teklifte önemli olan bileşenler 13.02.2020 tarihli yazı ile belirlenmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerce bu yazıda yer alan bileşenlere ilişkin açıklama sunulması gerektiği, idarece önemli bileşen olarak kabul edilmeyen hususlara ilişkin olarak ise açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklaması sunan ve idarece açıklaması uygun bulunan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyaları incelendiğinde;

 

Öncelikle, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyasında maliyet tablosunun yer aldığı ve teklif edilen fiyatlara dahil olan giderlere yer verildiği görülmekle birlikte söz konusu fiyatlara ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin yer almadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine, 09.04.2020 tarih ve E.2020/5933 sayılı Kurum yazısı ile idareden söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası tekrar istenilmiş olup, 17.04.2020 tarih ve 14022 sayılı cevabi yazı ekinde anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklama dosyası gönderilmiştir.

 

1.1’inci iddiasına ilişkin olarak: Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinden araçlara ait lastik giderinin teklif fiyatına dahil olduğu ve aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında lastik giderinin açıklanması gereken önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Öte yandan, Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan “Hizmet aksaması ve ceza şartları” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “…Ayrıca taşıtların yedek lastik, gerekli avadanlıkları tam olacaktır. Yüklenici, araçlarda lastik patlaması, yarılması vb durumlarda aracın lastiğini tamir edecek veya değiştirecek ve mevsime uygun her bir tekerlek için, kış aylarında kışlık yaz aylarında ise yazlık lastik olmasını sağlayacaktır.” düzenlemesinden lastik patlaması veya yarılması durumuna ilişkin teklif fiyatında bedel öngörülmesi ve bunun da aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tevsik edilmesi gerektiğinin anlaşılamayacağı, ancak teklif fiyatına dahil edilen ve önemli teklif bileşeni olarak açıklanması gereken lastik giderinin kışlık ve yazlık lastik olacak şekilde tevsik edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında icmal tablosunda lastik maliyetinin öngörüldüğü ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biriyle açıklanmadığı görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; icmal tablosunda lastik maliyetine ilişkin bedel öngörüldüğü, ihale konusu 8 grup araca ait her bir araç için 4 adet yazlık ve 4 adet kışlık lastik ile 1 adet zincir takımı olmak üzere Babilvan Otomotiv Ltd. Şti.nden 3 yıl için alınan fiyat teklifinin sunulduğu görülmüştür. Meslek mensubu imza ve kaşesi taşıyan fiyat teklifinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin de yer aldığı tespit edilmiş olup, lastik giderine ilişkin açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; icmal tablosunda lastik maliyetine ilişkin bedel öngörüldüğü, ihale konusu 8 grup araca ilişkin Bilgi Otomotiv Genel Servis/ Ümit Tunca tarafından düzenlenmiş 12 aylık fiyat teklifinin sunulduğu, yazlık ve kışlık lastik bedeli dahil olarak alınan söz konusu fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, fiyat teklifinde yer verilen tutarda artış öngörülerek 2021 ve 2022 yılı için kullanıldığı da görülmüş olup, lastik giderine ilişkin açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

1.2’nci iddiasına ilişkin olarak: Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 10.4 ve 10.5’inci maddelerinde yer alan düzenlemelerden ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların görev esnasında maruz kalabileceği her türlü kazalardan ve taşıma/nakil esnasında doğacak her türlü hasar ve ziyandan yüklenici firma sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından, ihtiyaç halinde ortaya çıkacak söz konusu hususlara ilişkin açıklama yapılmasının gerekmediği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşeni olarak söz konusu hususların belirlenmediği anlaşılmış olup, bu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.3’üncü iddiasına ilişkin olarak: İhale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak araçlara ilişkin HGS giderine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmadığı ve aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşeni olarak HGS giderinin belirlenmediği görülmüş olup, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından HGS giderine ilişkin açıklama yapılmayacağı ve dolayısıyla bu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.4’üncü iddiasına ilişkin olarak: Aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında açıklanması gereken önemli teklif bileşenlerinin “Trafik ve kasko sigorta bedelleri,

 

- Periyodik bakım giderleri,

 

- Lastik ve muhtemel yedek parça giderleri” olduğu, başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine cam, sarf malzeme, araç takip cihazları ve montaj giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği görülmüştür. Bu bağlamda, söz konusu istekliler tarafından, anılan önemli teklif bileşenlerine ilişkin fiyat teklifi ile yapılan açıklamalara yönelik incelemede;

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte kullanılacak araçların periyodik bakım giderinin tevsiki amacıyla Adnan Pazarlama Otomotiv Servis Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin ve ekinde anılan firmaya ait faaliyet belgesinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer almadığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin de yer almadığı tespit edilmiş olup, söz konusu fiyat teklifinin uygun olmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; araçlara ilişkin bakım onarım giderinin tevsiki amacıyla Aydınlar Otomotiv Mam. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat teklifleri ile Mutek Mimarlık Müh. İnşaat Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin bulunduğu tespit edilmiş olup, alanında faaliyet gösteren firmalardan alınan söz konusu fiyat teklifinin uygun olduğu görülmüştür.

 

Lastik giderinin tevsiki amacıyla Babilvan Otomotiv Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, alanında faaliyet gösteren firmadan alınan söz konusu fiyat teklifinin Tebliğ’in aktarılan maddelerinde yer alan açıklamaya uygun olduğu görülmüştür.

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte kullanılacak araçların periyodik bakım giderlerinin ve yedek parça giderlerinin tevsiki amacıyla Bilgi Otomotiv Genel Servis/ Ümit Tunca tarafından düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, lastik giderlerinin tevsiki amacıyla ise Bilgi Otomotiv Genel Servis/ Ümit Tunca tarafından düzenlenmiş fiyat tekliflerinin ayrı ayrı sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinde meslek mensubu imza ve kaşesinin yer aldığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ibarenin de yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu fiyat tekliflerinde tutanak sayısının belirtilmediği görülmüş olup, bu haliyle fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olmadığı ve iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

1.5’inci iddiasına ilişkin olarak: Aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında koltuk sigorta giderinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanmasına gerek olmadığı görülmüştür. Önemli teklif bileşeni olan egzoz muayene giderinin tevsiki amacıyla ise aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından fiyat teklifi kullanılarak açıklama yapılmamıştır. Bu itibarla, trafik ve kasko sigortasına ilişkin sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemede;

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; trafik ve kasko sigorta giderinin tevsiki amacıyla Yıldız Sigorta Acenteliği/Adnan Yıldız tarafından düzenlenmiş trafik ve kasko sigorta fiyat teklifinin ayrı ayrı sunulduğu, sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğü tarafından imzalanmamış fiyat teklifi ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının da yer almadığı tespit edilmiş olup, söz konusu trafik ve kasko sigorta fiyat teklifinin uygun olmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. -

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; trafik ve kasko sigorta giderinin tevsiki amacıyla Güneş Sigorta A.Ş./Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş trafik ve kasko sigorta fiyat teklifinin ayrı ayrı sunulduğu, sigorta şirketinin bölge müdürlüğü tarafından imzalanmış fiyat teklifi ekinde teyit yazısının bulunmasına gerek olmadığı, bu itibarla söz konusu fiyat teklifinin uygun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, işin süresinin 34 ay olduğu dikkate alınarak, ilk yıl için alınan fiyat teklifi tutarında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun olarak ihale tarihinden önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranından fazla artış öngörülmek suretiyle gelecek yıllar için de kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; trafik ve kasko sigorta giderinin tevsiki amacıyla CY Akademi Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş 12 aylık trafik ve kasko sigorta fiyat teklifinin sunulduğu, sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğü tarafından imzalanmamış fiyat teklifi ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının da yer almadığı tespit edilmiş olup, söz konusu trafik ve kasko sigorta fiyat teklifinin uygun olmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

1.6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; teklif edilen araçların kendi malı olmadığı görülmüştür.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte kullanılması gereken 51 adet araçtan 40 adedinin isteklinin kendi malı olduğu, buna ilişkin olarak; demirbaş tespitine ait SMMM raporunun, amortismana tabi iktisadi kıymetler tablosunun ve amortisman maliyet tablosunun sunulduğu görülmüştür. Söz konusu SMMM raporunda meslek mensubu kaşe ve imzasının yer aldığı, amortisman hesabının da yapıldığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; ihale konusu işte kullanılması gereken 51 adet araçtan 25 adedinin isteklinin kendi malı olduğu, buna ilişkin olarak; demirbaş tespitine ait SMMM raporunun sunulduğu ve maliyet tablosuna amortisman giderinin aktarıldığı görülmüştür. Söz konusu SMMM raporunda meslek mensubu kaşe ve imzasının yer aldığı, amortisman hesabının da yapıldığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; maliyet tablosunda araç muayene ve MTV giderine yer verildiği ve araç muayene fiyat listesine ait TÜVTÜRK resmi internet sitesinden alınan çıktının sunulduğu görülmüş olup, ihale konusu işte kullanılacak 51 adet aracın araç muayene ve MTV giderine ilişkin işin süresine (34 ay) uygun artış öngörülerek hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, egzoz emisyon giderine maliyet tablosunda yer verilmediği, bir diğer ifadeyle söz konusu gidere ilişkin maliyet öngörülmediği tespit edilmiş olup, sadece egzoz gazı emisyon ölçüm fiyatına ait TÜVTÜRK resmi internet adresinden alınan çıktının sunulduğu görülmüştür. Bu itibarla, anılan istekli tarafından önemli teklif bileşeni olan egzoz muayene giderlerine ilişkin açıklamanın uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; araçların MTV giderine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Modülü çıktılarının sunulduğu, MTV giderine ilişkin maliyet tablosunda artış öngörülerek gelecek yıllar için de hesaplama yapıldığı görülmüştür. Araç muayene ve egzoz muayene giderlerine ilişkin olarak ise, TÜVTÜRK resmi internet adresinden alınan çıktıların sunulduğu, bunlara ilişkin maliyet tablosunda artış öngörülerek gelecek yıllar için de hesaplama yapıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, anılan istekli tarafından önemli teklif bileşeni olan MTV, araç muayene ve egzoz muayene giderlerine ilişkin açıklamanın uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında; araçların MTV giderine ilişkin motorlu taşıtlar vergi tarifelerinin sunulduğu, MTV giderine ilişkin maliyet tablosunda artış öngörülerek gelecek yıllar için de hesaplama yapıldığı görülmüştür. Araç muayene ve egzoz muayene giderlerine ilişkin olarak ise, TÜVTÜRK resmi internet adresinden alınan çıktıların sunulduğu, bunlara ilişkin maliyet tablosunda artış öngörülerek gelecek yıllar için de hesaplama yapıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, anılan istekli tarafından önemli teklif bileşeni olan MTV, araç muayene ve egzoz muayene giderlerine ilişkin açıklamanın uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.8’inci iddiasına ilişkin olarak: Aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında araç takip sistemi, telefon ve iletişim giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği görülmüş olup, idarece önemli bileşen olarak kabul edilmeyen hususlara ilişkin olarak açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında sözleşme giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payının sözleşme gideri olduğu dikkate alındığında, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından bunlara ilişkin bedel öngörüldüğü ve maliyet tablosunda gösterildiği tespit edilmiş olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.9’uncu iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işin süresinin 34 ay olduğu dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklamasının yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda 34 aylık toplam tutarın gösterildiği,

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda 34 aylık toplam tutarın gösterildiği,

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda 34 aylık toplam tutarın gösterildiği tespit edilmiş olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.10’uncu iddiasına ilişkin olarak: Aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin alt yüklenici üzerinden açıklama yapmadıkları, alt yüklenici çalıştırılacağına ilişkin ise herhangi bir belge sunmadıkları tespit edilmiş olup, bu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.11’inci iddiasına ilişkin olarak: Teknik Şartname’nin “Araçlarda Aranan Şartlar” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan “3.1. 1. Grup Pickup 4X4 Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 7 Adet);… 2016 model ve üzeri, İdarenin isteği doğrultusunda Tek - Çift kabinli olacaktır.

 

3.2. 2. Grup Pickup 4X2 Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 14 Adet);…2016 model ve üzeri, İdarenin isteği doğrultusunda Tek - Çift kabinli olacaktır.

 

3.3. 3. Grup Kamyonet Araçlar (Toplam Araç Sayısı: 19 Adet);… idarenin isteği doğrultusunda Tek – Çift kabinli 2016 model ve üzeri...” düzenlemesinden 1, 2 ve 3’üncü grupta bulunan araçların idarenin isteği doğrultusunda tek veya çift kabinli olabilecekleri, daha açık bir anlatımla söz konusu gruplarda yer alan araçların tek kabinli mi yoksa çift kabinli mi olacağının sözleşme aşamasında idarece belirleneceği anlaşılmıştır. Ayrıca, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet icmalinde ise 1, 2 ve 3’üncü grupta bulunan araçlara ilişkin yaklaşık maliyet hesabında kabin kriterine yer verilmediği görülmüştür.

 

Öte yandan, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında ise söz konusu gruplardaki araçlara ilişkin kabin kriterine yönelik herhangi bir belirlemeye yer verilmediği görülmüştür. Bu çerçevede, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından 1, 2 ve 3’üncü grupta yer alan araçlara ilişkin açıklamaların tek kabinli veya çift kabinli olarak yapılmasının işin niteliği de dikkate alındığında doküman düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

1.12’nci iddiasına ilişkin olarak: Aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında “kiralama yolu ile temin edilecek araçlar için kiralama bedelini gösterir belgeler” idarece açıklanması gereken önemli teklif bileşeni olarak belirlenmiştir.

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan 34 ay süreli fiyat teklifinde 8 grup araca ilişkin trafik ve kasko sigortası, periyodik bakım, lastik ve yedek parça, MTV, araç ve egzoz muayene giderleri dahil toplam maliyetin gösterildiği, kiralama bedelinin ayrıca gösterilmediği görülmüş olup, söz konusu fiyat teklifinin bu haliyle uygun olmadığı ve iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Gök-Er Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda ihale konusu iş kapsamında kullanılacak 11 adet aracın kiralama yoluyla edinileceğinin belirtildiği, bu çerçevede sunulan kiralama fiyat teklifinin 34 ay üzerinden alındığı ve söz konusu fiyat teklifi üzerinde “işin süresi olan 34 ay boyunca herhangi bir fiyat farkı ücreti talep edilmeyecektir” ibaresinin yer aldığı görülmüş olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet tablosunda ihale konusu iş kapsamında kullanılacak 26 adet aracın kiralama yoluyla edinileceğinin belirtildiği, bu çerçevede sunulan kiralama fiyat tekliflerinin 34 ay üzerinden alındığı görülmüş olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin “aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan evrakların belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı” iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından sunulan hangi belgelerin hangi yönüyle “belgelerin sunuluş şekli”ne uygun olmadığının belirtilmediği görülmüş olup, bu bakımdan ileri sürülen iddianın somut nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm İnş. Nak. Org. Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiş olup, anılan isteklilere ait teklifin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

 

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

 

 

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

 

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

 

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan (Mülga ibare: 16.03.2019-30716 R.G/12. md.; yürürlük:26.03.2019) istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

 

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

 

 

b) Tüzel kişi olması halinde;

 

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

 

2) Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

 

3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

 

(3) Vergi kimlik numarası dışında protokolde yer alan bilgilerdeki değişiklikler EKAP üzerinden güncelleme yapılmak suretiyle Kuruma bildirilir. Ancak, protokol ekinde yer alan belgelerde değişiklik olması halinde, yeni belgeler meydana gelen değişikliği takip eden on beş gün içerisinde Kuruma sunulur.

 

(4) EKAP’a kayıt yaptırmak isteyen tüzel kişiler ile temsilci aracılığıyla başvuran gerçek kişilerin, EKAP üzerinden her türlü işlemi münferiden gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi ihtiva eden temsil belgeleri ile Kuruma başvuruda bulunmaları zorunludur.

 

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

 

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

 

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

 

(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenebilir.” hükmü,

 

“e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesinde “(1) İhale tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 

 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

 

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

 

gerekmektedir.

 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

 

gerekir.

 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

 

7.4.3. İstekli tarafından;

 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

 

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

 

birinin sunulması yeterlidir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır...” düzenlemesi yer almaktadır.

 

2.1’inci iddiasına ilişkin olarak: Şikâyete konu ihale elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup, e-teklifler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede, Yeterlik Bilgileri Tablosu doldurularak oluşturulan e-teklif kapsamında EKAP üzerinden isteklilerin bilanço bilgilerine ulaşılmakla birlikte, başvuru sahibinin iddia ettiği 300 ve 303 nolu hesapların ulaşılan bilanço üzerinde gösterilmediği görülmüştür. Öte yandan, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilgili bilanço hesap bilgilerine ulaşılmakta ve istenilen oranlara ilişkin hesaplamalar yapılabilmektedir.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm İnş. Nak. Org. Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Gök-Er Taşımacılık Sınır Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenilen bilanço oranlarını karşıladığı da görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2.2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

- İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm İnş. Nak. Org. Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmine ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden ulaşılan 2018 yılı gelir tablosunda toplam cironun teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Gök-Er Taşımacılık Sınır Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmine ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden ulaşılan 2018 yılı gelir tablosunda toplam cironun teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

- Geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmine ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden ulaşılan 2018 yılı gelir tablosunda toplam cironun teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, anılan istekliler tarafından iş hacmine ilişkin istenilen oranın sağlandığı anlaşılmış olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2.3’üncü iddiasına ilişkin olarak: Şikâyete konu ihale elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup, birim fiyat teklif mektubu ve eklerinden oluşan e-teklifler EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler ile vekil veya temsilcileri tarafından e-imza ile imzalanarak gönderilmektedir. Bu çerçevede, idarece e-tekliflerin isteklilerce gönderilmesi sonucu düzenlenen “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm İnş. Nak. Org. Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Gök-Er Taşımacılık Sınır Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafına e-teklifleri kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektuplarının uygun olduğu belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm İnş. Nak. Org. Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun olmadığından, anılan isteklilere ait teklifin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

SORU: E-ihalelerde, yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından herhangi bir belgenin sunulması gerekir mi?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2020/020 Gündem No : 25 Karar Tarihi : 13.05.2020 Karar No : 2020/UY.II-877

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Murat ÇELİKTAN,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/113923 İhale Kayıt Numaralı “148 (Emet) Şube Şefliği Devlet ve İl Yolları için Agrega Temini, Nakli ve Figüresi ile Üstyapı ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “148 (Emet) Şube Şefliği Devlet ve İl Yolları için Agrega Temini, Nakli ve Figüresi ile Üstyapı ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Çeliktan’ın 14.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.04.2020 tarih ve 19008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/742 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarına bildirilen kesinleşen ihale kararında tekliflerinin sınır değerin altında kaldığının belirtildiği, ancak ihale sonrasında edinmiş oldukları bilgilerle HSP Yapı Turizm Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.'nin teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiğinin anlaşıldığı, mevzuat gereğince sınır değer hesabının ilk oturumda geçici teminat ve teklif mektupları geçerli olan isteklilerin tekliflerinin dikkate alınarak hesap edilmesi gerektiği, oysa ki HSP Yapı Turizm Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından idareye yapılan başvuru ile geçici teminat mektuplarının hatalı düzenlendiğinin idareye bildirilmesine rağmen anılan isteklinin teklif bedeli de dikkate alınarak sınır değerin hesaplandığı, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde ihale kayıt numarasının idarece daha önce yapılan başka bir ihaleye ait olduğunun görüleceği, mevzuat gereğince anılan isteklinin teklif bedeli sınır değer hesabına katılmamış olsaydı kendi tekliflerinin sınır değerin altında kalmayacağı, bu nedenle ihalede en avantajlı teklif sahibinin kendi tekliflerinin olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde; “1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

 

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

 

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.

 

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

 

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

 

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.

 

(5) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

 

(6) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.” şeklinde düzenleme,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde; “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

 

SD (Sınır değer) =

 

45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

 

45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre;

 

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

 

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için,

 

(1,00)’den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete’de ilan edilir.

 

45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.

 

45.1.1.4. Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “T ort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.

 

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

 

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” şeklinde açıklama yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince Kurumun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8’inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu, ihale komisyonlarının bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alması gerektiği, bu kapsamda Kurum tarafından yapım işleri ihalelerinde kullanılmak üzere sınır değerin hesaplanması için bir formülün oluşturulduğu, sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınarak bu formülün kullanılması gerektiği, ayrıca yapım ihalelerinde ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, idarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının zorunlu olduğu, ancak yaklaşık maliyetin Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıya aktarılan hükmü gereğince üç seçenekten birisinin kullanılmasının zorunlu olduğu, yaklaşık maliyetin Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise sadece aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılabileceği anlaşılmaktadır.

 

30.03.2020 tarihinde e-ihale olarak yapılan ve 66 adet doküman indirilen, 53 istekli tarafından teklif verilen ihaleye ilişkin İdari Şartname’de ihale konusu iş “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 

a) Adı” başlıklı maddesinde; “148. (Emet) Şube Şefliği Devlet ve İl Yolları için Agrega Temini, Nakli ve Figüresi ile Üstyapı ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi” şeklinde tanımlandıktan sonra idarece hesaplanan yaklaşık maliyet de göz önünde bulundurularak anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca sınır değer hesabında kullanılacak “N” katsayısı için de İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınarak idarece ihaleye ilişkin olarak sınır değer belirlendikten sonra teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihale elektronik ihale (e-ihale) olarak yapılmış olup bu anlamda e-ihale’ye ilişkin kurallardan özetle aşağıda bahsedilmiştir:

 

E-ihale’de katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmaz. Bu kriterlere ilişkin değerlendirme tamamen teklif mektubu ile ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılır.

 

İsteklilerin teklifleri ile birlikte sunacakları belgeler; teklif mektubu (işin niteliğine göre birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu veya Karma teklif mektubu olabilir.), yeterlik bilgileri tablosu, ihaleye iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi, bir de ihale konusu iş mal alımı ise ve idarece yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaların sunulduğu belgelerdir.

 

Buna göre isteklilerin teklifleri ile birlikte fiziki ortamda herhangi bir belge sunma imkanı bulunmamaktadır.

 

İstekliler tarafından e-imza ile idareye gönderilen teklifler, 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde yer alan “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü gereğince idarelerce ilk oturumda sadece isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı (ki inceleme konusu ihalede teklif mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu) ile teklif mektupları ve geçici teminata ilişkin uygunluk kontrolü yapılır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.

 

İlk oturumun ardından ihale komisyonunca EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda; açılamayan e-teklifler varsa bu teklifler ile belgelerinin eksik olduğu ya da teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

Katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, istekliler tarafından doldurulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenler, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgeler ile mal alımı ihalelerinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara yönelik ilk değerlendirme, beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Bu değerlendirme sürecinin ardından; aşırı düşük teklif sorgulaması ve/veya elektronik eksiltme öngörülmüşse bu işlemlerin tamamlanmasından sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki istekli belirlenir. Bu isteklilere beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanlar ile istenilmiş ise teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeler ve fiziki ortamda alınmış geçici teminat mektubunu, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir.

 

Buna göre; geçici teminatlarını fiziki ortamda geçici teminat mektubu şeklinde düzenleyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgiler esas alınarak yapılması, ancak bu nitelikteki isteklilerin tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı bir veya ikinci olması halinde de beyan ettikleri bilgilere ilişkin belgelerin ise belgelerin sunuluş şekline uygun olarak idareye sunulması gerekmektedir. Geçici teminatlarını fiziki ortamda geçici teminat mektubu şeklinde düzenleyen diğer istekliler için söz konusu geçici teminat mektuplarının idareye sunulması istenilmemektedir. Tamamen beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Tedavüldeki Türk Parası.

 

b) Teminat mektupları.

 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

 

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

 

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

 

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü, “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde de “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

E-ihale’de istekliler tarafından geçici teminat; elektronik geçici teminat mektubu (e-gtm), bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri (fiziki ortamda) veya saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine para yatırılması şeklinde olmaktadır. Elektronik geçici teminat mektubu, Kurumla protokol imzalamış olan bankalardan alındığında; mektubu düzenleyen banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminata ilişkin bilgiler yine "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubunun fiziki ortamda alınması durumunda, mektuba ilişkin bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilir ve ihale komisyonu kararı alınmadan önce isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı ilk 2 istekli arasında olması durumunda talep üzerine idareye sunulur. İstekliler tarafından, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler yine yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 

İnceleme konusu ihalede; ihaleye toplam 5.231.520,00 TL bedelle teklif sunan HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş. ihale tarihinden bir gün sonra olan 31.03.2020 tarihli yazı ile idareye başvuruda bulunarak fiziki ortamda düzenlemiş oldukları ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri geçici teminat mektuplarında ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı belirtilerek ihalede değerlendirme dışı bırakılacak olduklarından geçici teminat mektuplarının iade edilmesini talep etmiş, idarenin 03.04.2020 tarihli cevabı yazısı ile sunulan geçici teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat mektubu tutarı, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu belirtilerek söz konusu talep uygun bulunmamıştır.

 

İhale tarihinde idarece düzenlenen “e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında” isteklilerce teklifleri ile sunulan teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin olarak “uygun” şeklinde, “yeterlik bilgileri tablosu” için de “var” ve “yok” şeklinde belirleme yapılmış, HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş. için ise geçici teminatın “uygun” olduğu, yeterlik bilgileri tablosunun da “var” olduğu belirtilmiştir.

 

Geçici teminata ilişkin uygunluk belirlemesinin ise yukarıda da bahsedildiği üzere istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak ilk oturumda yapılması gerekmektedir.

 

HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif mektubu ekindeki yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak ayrılmış üç ayrı satırdan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu” başlıklı satırında gerekli bilgiler; düzenleyen kuruluşun adı, düzenleme tarihi, son geçerlik tarihi, tutarı, mektubun sayısı bilgilerine yer verilmiş olup geçici teminatın teminat mektubu olarak düzenlenmesi durumunda belgede aranan yeterlik kriterlerinin beyan edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece ilk oturumda yapılacak işlemlerden birisi de istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin yeterlik kriterleri için aranılan şartları sağlayıp sağlamadığı tespitinin yapılmasıdır. HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin beyan edilen bilgiler idarece kontrol edilmiş ve yeterlik kriteri olarak aranılan şartları sağladığı anlaşıldığından “e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında” “uygun” şeklinde ifadeye yer verilmiştir. Kaldı ki yeterlik bilgileri tablosu idare tarafından düzenlenirken ihale konusu işin adı başında belirtilmiş olup istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin de söz konusu işe ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat ile ilgili beyan edilmesi gereken bilgiler arasında ihale konusu işe ait ihale kayıt numarasına yer verilmediği hususu da göz önünde bulundurulduğunda idarece ilk oturumda yeterlik bilgileri tablosunda kontrol edilmesi gereken beyan edilecek bilgiler arasında “İKN” bulunmamaktadır. HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olması halinde idarece anılan istekliden beyan ettiği bilgilerin tevsiki istenecek, tevsik edilen belgelerde de beyana uygun olmayan bilgiler tespit edildiğinde söz konusu teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. Buna göre beyan edilen bilgilerin, tevsik edilen belgelere uygun olmadığının tespitinin ilk oturumda yapılan işlemler değil ikinci oturumda yapılan işlemler olduğu anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.03.2020 tarihli yazısı ekinde yer alan ve fiziki ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunda, ihale kayıt numarasının hatalı yazıldığı anlaşılmışsa da bu hatalı durum “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir durum olarak değerlendirilmeyeceğinden ve sınır değer hesabı da mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden idarece bu aşamada tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi.

 

SORU: E-ihalelerin ilk oturumunda, istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının tespitinin yapılması gerekir mi?

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2020/020 Gündem No : 25 Karar Tarihi : 13.05.2020 Karar No : 2020/UY.II-877

 

BAŞVURU SAHİBİ:

 

Murat ÇELİKTAN,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2020/113923 İhale Kayıt Numaralı “148 (Emet) Şube Şefliği Devlet ve İl Yolları için Agrega Temini, Nakli ve Figüresi ile Üstyapı ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “148 (Emet) Şube Şefliği Devlet ve İl Yolları için Agrega Temini, Nakli ve Figüresi ile Üstyapı ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Çeliktan’ın 14.04.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.04.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.04.2020 tarih ve 19008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/742 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarına bildirilen kesinleşen ihale kararında tekliflerinin sınır değerin altında kaldığının belirtildiği, ancak ihale sonrasında edinmiş oldukları bilgilerle HSP Yapı Turizm Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.'nin teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiğinin anlaşıldığı, mevzuat gereğince sınır değer hesabının ilk oturumda geçici teminat ve teklif mektupları geçerli olan isteklilerin tekliflerinin dikkate alınarak hesap edilmesi gerektiği, oysa ki HSP Yapı Turizm Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından idareye yapılan başvuru ile geçici teminat mektuplarının hatalı düzenlendiğinin idareye bildirilmesine rağmen anılan isteklinin teklif bedeli de dikkate alınarak sınır değerin hesaplandığı, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde ihale kayıt numarasının idarece daha önce yapılan başka bir ihaleye ait olduğunun görüleceği, mevzuat gereğince anılan isteklinin teklif bedeli sınır değer hesabına katılmamış olsaydı kendi tekliflerinin sınır değerin altında kalmayacağı, bu nedenle ihalede en avantajlı teklif sahibinin kendi tekliflerinin olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde; “1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

 

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

 

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.

 

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

 

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

 

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılması zorunludur.

 

(5) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

 

(6) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.” şeklinde düzenleme,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde; “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

 

 

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

 

SD (Sınır değer) =

 

45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, “C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, “D-Elektrik İşleri”, “E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.

 

45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre;

 

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

 

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için,

 

(1,00)’den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete’de ilan edilir.

 

45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünde belirtilir.

 

45.1.1.4. Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması durumunda; “T ort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.

 

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

 

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” şeklinde açıklama yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince Kurumun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8’inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu, ihale komisyonlarının bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alması gerektiği, bu kapsamda Kurum tarafından yapım işleri ihalelerinde kullanılmak üzere sınır değerin hesaplanması için bir formülün oluşturulduğu, sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınarak bu formülün kullanılması gerektiği, ayrıca yapım ihalelerinde ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, idarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının zorunlu olduğu, ancak yaklaşık maliyetin Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve açık ihale veya Kanunun 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıya aktarılan hükmü gereğince üç seçenekten birisinin kullanılmasının zorunlu olduğu, yaklaşık maliyetin Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin üçte birine kadar olan ve belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise sadece aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılabileceği anlaşılmaktadır.

 

30.03.2020 tarihinde e-ihale olarak yapılan ve 66 adet doküman indirilen, 53 istekli tarafından teklif verilen ihaleye ilişkin İdari Şartname’de ihale konusu iş “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 

a) Adı” başlıklı maddesinde; “148. (Emet) Şube Şefliği Devlet ve İl Yolları için Agrega Temini, Nakli ve Figüresi ile Üstyapı ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi” şeklinde tanımlandıktan sonra idarece hesaplanan yaklaşık maliyet de göz önünde bulundurularak anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca sınır değer hesabında kullanılacak “N” katsayısı için de İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde “48.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınarak idarece ihaleye ilişkin olarak sınır değer belirlendikten sonra teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihale elektronik ihale (e-ihale) olarak yapılmış olup bu anlamda e-ihale’ye ilişkin kurallardan özetle aşağıda bahsedilmiştir:

 

E-ihale’de katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmaz. Bu kriterlere ilişkin değerlendirme tamamen teklif mektubu ile ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılır.

 

İsteklilerin teklifleri ile birlikte sunacakları belgeler; teklif mektubu (işin niteliğine göre birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu veya Karma teklif mektubu olabilir.), yeterlik bilgileri tablosu, ihaleye iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi, bir de ihale konusu iş mal alımı ise ve idarece yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamaların sunulduğu belgelerdir. Buna göre isteklilerin teklifleri ile birlikte fiziki ortamda herhangi bir belge sunma imkanı bulunmamaktadır.

 

İstekliler tarafından e-imza ile idareye gönderilen teklifler, 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde yer alan “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü gereğince idarelerce ilk oturumda sadece isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı (ki inceleme konusu ihalede teklif mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu) ile teklif mektupları ve geçici teminata ilişkin uygunluk kontrolü yapılır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.

 

İlk oturumun ardından ihale komisyonunca EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda; açılamayan e-teklifler varsa bu teklifler ile belgelerinin eksik olduğu ya da teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

Katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, istekliler tarafından doldurulan "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenler, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgeler ile mal alımı ihalelerinde teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara yönelik ilk değerlendirme, beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Bu değerlendirme sürecinin ardından; aşırı düşük teklif sorgulaması ve/veya elektronik eksiltme öngörülmüşse bu işlemlerin tamamlanmasından sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki istekli belirlenir. Bu isteklilere beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanlar ile istenilmiş ise teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeler ve fiziki ortamda alınmış geçici teminat mektubunu, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir.

 

Buna göre; geçici teminatlarını fiziki ortamda geçici teminat mektubu şeklinde düzenleyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgiler esas alınarak yapılması, ancak bu nitelikteki isteklilerin tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı bir veya ikinci olması halinde de beyan ettikleri bilgilere ilişkin belgelerin ise belgelerin sunuluş şekline uygun olarak idareye sunulması gerekmektedir. Geçici teminatlarını fiziki ortamda geçici teminat mektubu şeklinde düzenleyen diğer istekliler için söz konusu geçici teminat mektuplarının idareye sunulması istenilmemektedir. Tamamen beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Tedavüldeki Türk Parası.

 

b) Teminat mektupları.

 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

 

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

 

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

 

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

 

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü, “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde de “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

E-ihale’de istekliler tarafından geçici teminat; elektronik geçici teminat mektubu (e-gtm), bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri (fiziki ortamda) veya saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine para yatırılması şeklinde olmaktadır. Elektronik geçici teminat mektubu, Kurumla protokol imzalamış olan bankalardan alındığında; mektubu düzenleyen banka tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu numara istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminata ilişkin bilgiler yine "Yeterlik Bilgileri Tablosu"nun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubunun fiziki ortamda alınması durumunda, mektuba ilişkin bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilir ve ihale komisyonu kararı alınmadan önce isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı ilk 2 istekli arasında olması durumunda talep üzerine idareye sunulur. İstekliler tarafından, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler yine yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

 

İnceleme konusu ihalede; ihaleye toplam 5.231.520,00 TL bedelle teklif sunan HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş. ihale tarihinden bir gün sonra olan 31.03.2020 tarihli yazı ile idareye başvuruda bulunarak fiziki ortamda düzenlemiş oldukları ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri geçici teminat mektuplarında ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı belirtilerek ihalede değerlendirme dışı bırakılacak olduklarından geçici teminat mektuplarının iade edilmesini talep etmiş, idarenin 03.04.2020 tarihli cevabı yazısı ile sunulan geçici teminat mektubunun içeriğinde ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı, geçici teminat mektubu tutarı, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası gibi tüm esaslı unsurların bulunduğu belirtilerek söz konusu talep uygun bulunmamıştır.

 

İhale tarihinde idarece düzenlenen “e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında” isteklilerce teklifleri ile sunulan teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin olarak “uygun” şeklinde, “yeterlik bilgileri tablosu” için de “var” ve “yok” şeklinde belirleme yapılmış, HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş. için ise geçici teminatın “uygun” olduğu, yeterlik bilgileri tablosunun da “var” olduğu belirtilmiştir.

 

Geçici teminata ilişkin uygunluk belirlemesinin ise yukarıda da bahsedildiği üzere istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak ilk oturumda yapılması gerekmektedir.

 

HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif mektubu ekindeki yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak ayrılmış üç ayrı satırdan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu” başlıklı satırında gerekli bilgiler; düzenleyen kuruluşun adı, düzenleme tarihi, son geçerlik tarihi, tutarı, mektubun sayısı bilgilerine yer verilmiş olup geçici teminatın teminat mektubu olarak düzenlenmesi durumunda belgede aranan yeterlik kriterlerinin beyan edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece ilk oturumda yapılacak işlemlerden birisi de istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin yeterlik kriterleri için aranılan şartları sağlayıp sağlamadığı tespitinin yapılmasıdır.

 

HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin beyan edilen bilgiler idarece kontrol edilmiş ve yeterlik kriteri olarak aranılan şartları sağladığı anlaşıldığından “e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında” “uygun” şeklinde ifadeye yer verilmiştir. Kaldı ki yeterlik bilgileri tablosu idare tarafından düzenlenirken ihale konusu işin adı başında belirtilmiş olup istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin de söz konusu işe ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat ile ilgili beyan edilmesi gereken bilgiler arasında ihale konusu işe ait ihale kayıt numarasına yer verilmediği hususu da göz önünde bulundurulduğunda idarece ilk oturumda yeterlik bilgileri tablosunda kontrol edilmesi gereken beyan edilecek bilgiler arasında “İKN” bulunmamaktadır. HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olması halinde idarece anılan istekliden beyan ettiği bilgilerin tevsiki istenecek, tevsik edilen belgelerde de beyana uygun olmayan bilgiler tespit edildiğinde söz konusu teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. Buna göre beyan edilen bilgilerin, tevsik edilen belgelere uygun olmadığının tespitinin ilk oturumda yapılan işlemler değil ikinci oturumda yapılan işlemler olduğu anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar HSP Yapı Trzm. Akry. San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.03.2020 tarihli yazısı ekinde yer alan ve fiziki ortamda düzenlenen geçici teminat mektubunda, ihale kayıt numarasının hatalı yazıldığı anlaşılmışsa da bu hatalı durum “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir durum olarak değerlendirilmeyeceğinden ve sınır değer hesabı da mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiğinden idarece bu aşamada tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verildi.

 

 [1] Madde başlığı “Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi”iken 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı  R.G.’nın 4’üncü maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Yol Tarifi